I Ålesund har vi hatt en fantastisk utvikling de siste 20 årene fra kun å ha undervisning på bachelornivå til nå å ha både masterutdanning, doktorgradsutdanning og en betydelig forskningsaktivitet. Antall ansatte med førstekompetanse (førsteamanuenser, professorer, førstelektorer og dosenter) har bare de siste to årene økt med ca. 35 %. Siden 2016 har Ålesund vært en universitetsby. Både studentene og forskningen ved NTNU i Ålesund bidrar til å løfte regionen, det legges stor vekt på å videreføre denne positive utviklingen.

Vi frykter at mye av det som er bygget opp, forvitrer over kort tid.

En viktig gruppe

Ved NTNU i Ålesund har vi hovedsakelig bachelorstudenter rekruttert fra Norge, studenter som nå i større grad kommer fra hele landet mot tidligere i hovedsak fra Møre og Romsdal. Ungdomskullene går nedover samtidig som arbeidslivet skriker etter kvalifisert arbeidskraft. En andel av bachelorstudentene går videre til våre masterprogram. Imidlertid, her er vi også avhengige av å rekruttere flere eksternt, både fra inn- og utland. Spesielt er internasjonale søkere er en svært viktig gruppe for å fylle opp våre klasser slik at vi kan dekke behovet for kompetanse i næringslivet.

Gode studieprogram er avhengig av god studenttilgang for å kunne forsvare studietilbud over tid. Derfor er internasjonal rekruttering viktig for å gi fullverdig masterutdanning som sikrer høykompetent arbeidskraft til regionen. I dag utgjør studenter fra middel- og lavinntektsland en betydelig andel av våre masterstudenter innenfor teknologi- og økonomifag.

Kan miste programmer

Hvis studieavgift blir innført for disse internasjonale studentene, så er risikoen stor for at vi ikke få nok studenter til å opprettholde en del av masterprogrammene innenfor teknologi og økonomi på sikt. Hvis sentrale masterprogrammer blir lagt ned, forsvinner også forutsetningene for å ha doktorgradskandidater. Doktorgradskandidater er en av bærebjelkene i forskningen og med god støtte fra masterstudentene så kan NTNU i Ålesund tilby kompetanse på et nivå som en vanskelig kunne tenke seg for et par tiår siden. Vi frykter at mye av det som er bygget opp, forvitrer over kort tid.

For å sikre kompetanse og gode fagmiljø i akademia og næringsliv, må vi sikre at studieplasser opprettholdes i regionen. Med synkende ungdomskull er vi nødt til å rekruttere blant kloke hoder utenfor Norge, også utenfor Europa. På denne måten kan vi bygge, ivareta og videreutvikle gode fagmiljø og et desentralisert utdanningstilbud som regionen har behov for. Gratis utdanning er en viktig faktor for å sikre rekruttering og dermed gjøre oss i stand til å ha desentraliserte spesialiserte tilbud som er tilpasset lokalt nærings- og yrkesliv.

Ikke utredet

Det kan finnes andre muligheter for å rekruttere masterstudenter til Ålesund, f.eks. gjennom bedre stipendordninger, muligheter for deltidsarbeid eller jobbgaranti etter studie. Men problemet med det forslaget som nå foreligger om studiepenger for utenlandske studenter utenfor EØS-området, er at det kan bli innført allerede neste studieår. Konsekvensene er ikke utredet, det er ikke utarbeidet kompenserende tiltak og universitetene har ikke hatt tid til å omstille rekrutteringen av masterstudenter. Dette haster da søknadsfristen for denne studiegruppen er like om hjørnet.

Utenlandsstudentene er også en viktig del av internasjonaliseringen ved NTNU som blant annet bidrar til kompetanseutvikling og demokratiutvikling i andre land. Etter fullført masterstudie går noen av utenlandsstudentene videre til doktorgradsutdanning, andre går over i yrkeslivet og blir værende i regionen.

Bidrar til vekst i hjemlandet

De som ikke blir værende som en ressurs i regionen, men som reiser tilbake til hjemlandet, tar med seg verdifull kompetanse, ikke bare faglig, men også kulturelt. Flere av disse studentene kommer fra det globale sør og øst og kan dermed bidra til vekst og utvikling i hjemlandet ved å anvende både faglig kompetanse og god forståelse av vårt egalitære samfunn, likestilling og demokrati. Det globale øst og sør vil stå for betydelig vekst både i folketall og verdiskapning i fremtiden og det er viktig både for Norge og vår region å etablere og opprettholde relasjoner med disse landene. Vi frykter for at den foreslåtte studieavgiften vil svekke dette internasjonale samarbeidet.

En svekking masterprogrammet i internasjonal forretningsdrift samt flere av teknologimasterne ved NTNU i Ålesund, vil påvirke regionens tilgang til etterspurt og nødvendig kompetanse til næringslivet. På sikt vil dette også kunne påvirke muligheter for tilgang til gode studier i regionene på grunn av for lave søkertall. Vi vil med bakgrunn i dette, på det aller sterkeste oppfordre Stortinget til å utsette innføringen av studieavgift til etter at konsekvensene er utredet, alternative rekrutteringskanaler er på plass og universitetene er gitt tilstrekkelig tid til å omstille seg.