Flere steder langs kysten, også i Møre og Romsdal, var det «guanofabrikker» der fosfatgjødsel ble produsert. Marint restråstoff som gjødsel har lange tradisjoner langs kysten.

Nå har en ny verdenssituasjon, med pandemi og krig i Europa og stadig mer fokus på bærekraft, bidratt til økt interesse for kortreiste løsninger. En tydelig trend under pandemien var framvekst av kjøkkenhager. Nå hevdes det at Putins angrep på Ukraina vil skape en global matkrise. Til sammen produserer Russland og Ukraina 30 % av verdens hveteforråd og 80 % av solsikkeoljen.

I tillegg har pandemien i forkant av krigen medført prisøkning på drivstoff, energi og gjødsel. I en tid der selvforsyningsgraden i Norge igjen er høyaktuell, har det blitt enda dyrere å dyrke mat.

Gjødsel bidrar til bedre vekst av planter. En stor andel av gjødsel består av tre essensielle næringsstoff for plantevekst; nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K). Det globale gjødselmarkedet verdsettes til ca. 1820 milliarder norske kroner, hvorav markedet for mineralsk NPK-gjødsel utgjør 370 milliarder kroner. Det benyttes over 63 millioner tonn gjødsel rundt om i verden. I 2019 produserte Øst-Europa, som inkluderer Russland og Ukraina, en andel på 17 %. Vest-Europa produserte kun 5 %.

Prisen på mineralgjødsel økte opp mot 3x mellom siste kvartal i 2020 og siste kvartal i 2021. Vest- og Sentral-Europa forbruker 14 millioner tonn, som tilsvarer 8 % av totalforbruket i verden. Statistikken viser et relativt lavt forbruk av fosfor, sammenlignet med andre regioner, fordi Europa har et intensivt husdyrhold og importerer mye fosfor i fôr. Russland er verdens største eksportør av mineralgjødsel, og eksporterte i 2020 slik gjødsel for 60 milliarder kroner. Hviterussland er også en betydelig eksportør, med eksportverdi på 25 milliarder kroner. Russlands krig mot Ukraina har medført sterke internasjonale sanksjoner, som vil kunne påvirke framtidige gjødselpriser og sannsynligvis også redusert tilgang på gjødsel.

Russlands krig mot Ukraina har medført sterke internasjonale sanksjoner, som vil kunne påvirke framtidige gjødselpriser og sannsynligvis også redusert tilgang på gjødsel, sier artikkelforfatterne i denne kronikken. Foto: Shutterstock / Shutterstock

Lett tilgang på rimelig mineralgjødsel, og de enorme volumene som omsettes i verdensmarkedet hvert år, har nok bidratt til at det siden tidlig på 1900-tallet ikke er produsert gjødsel fra marint restråstoff i Norge. Til tross for store volum av tilgjengelig råstoff, opptil 117 000 tonn årlig fra hvitfisksektoren, har volumene vært for små med tanke på internasjonale marked. En annen utfordring har vært at selv om råstoffet inneholder rikelig fosfor, nitrogen og kalsium, så må gjødsel være håndterlig. Gjødsel som skal selges må kunne lagres og ikke ha sjenerende lukt. Den må kunne lagres uten å gå i oppløsning, og være enkel å spre. Å bringe restråstoff fra hvitfisk til land, prosessere og stabilisere det vurderes ofte som ulønnsomt.

Med unntak av tangmel og tangekstrakter produseres det, så vidt vi er kjent med i dag, ingen gjødselprodukter av marint restråstoff i Norge eller Europa forøvrig. I USA, Canada og Mexico finnes det veletablerte verdikjeder som foredler marine restråstoffer til gjødselprodukter, som også er tillatt brukt i økologisk dyrking. Dette er en virksomhet og verdiskaping som vi nå bør overføre til Norge. Økologisk dyrking er en raskt voksende næring i Europa, og gjødsel fra havet kan man selvsagt også bruke i konvensjonelt landbruk. Hvis vi for enkelhets skyld forutsetter at behovet for innkjøp av næringsstoff til økologisk dyrking er like stort som andelen økologisk areal, dvs. 5 % utgjør markedet for økologisk gjødsel i Norge 7700 tonn N, 100 tonn P og 1700 tonn K i året.

I 2018 ble det i Norge tilført gjødsel på 8,45 millioner dekar jordbruksareal, hvorav mineralgjødsel ble brukt på 7,87 millioner dekar. I tillegg ble det tilført husdyrgjødsel på 43 % av jordbruksarealet. Omregnet til næringsstoff utgjør husdyrgjødsel om lag 33 % av alt nitrogen og 57 % av alt fosfor som ble brukt i jordbruket 2018. I tillegg benytter bøndene mineralsk NPK-gjødsel.

I Møre og Romsdal produseres det rundt 11 000 tonn klippfiskrygger årlig, som kan omdannes til gjødsel tilsvarende 825 tonn nitrogen og 660 tonn fosfor. Disse mengdene kunne gitt et betydelig bidrag til gjødslingsbehovet i vår egen region, eller til økologisk dyrking i Norge. Den havgående flåten har, årlig, også store mengder restråstoff som kunne vært landet i vårt fylke.

Gitt at råstoffet har 30 % tørrstoff, og at 10 % av tørrstoffet er fosfor, så tilsvarer dette 3 900 tonn fosfor. Restråstoff fra hvitfisk kan dermed gi et betydelig volum av fosfor. Fosfor står på EUs liste over kritiske ressurser. Med utsikter til økt etterspørsel, fokus på bærekraft og kortreisthet, og et mer nasjonalt marked for gjødsel, er marint restråstoff igjen aktuelt som ressurs for gjødsel til innenlandsk bruk og til eksport.

Gjødsel basert på villfanget fisk, eventuelt supplert med kalium og andre mineraler fra tang og tare, vil være godt egnet for bruk i økologisk dyrking. I sertifisert økologisk dyrking, hvor bonden får en merpris, bør det også være mulig å betale noe mer for gjødselvarene.