Retten til et godt arbeidsmiljø ble i 2022 lagt til i FNs bærekraftsmål. I Norge tenker vi at vi har kommet langt når det gjelder å jobbe med bærekraftig arbeidsmiljø. Vi har noe få andre land har, en Arbeidsmiljølov som sikrer arbeidstakeres rett til et forsvarlig arbeidsmiljø. Lovens formål er «å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet».

Øker produktivitet

Det er også et formål med Arbeidsmiljøloven at den skal gi grunnlag for at partene i virksomheten selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø sammen. Og de fleste virksomheter har erfaring med å jobbe systematisk med Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Men jobber vi med de riktige tingene?

Vi vet at i gode arbeidsmiljø øker produktivitet, trivsel og motivasjon for arbeidet, samtidig som det fører til redusert sykefravær og mindre turnover. Virksomheter som får til det, har et bærekraftig arbeidsmiljø. Dessverre er det ikke slik i alle virksomheter. Til tross for både Arbeidsmiljøloven og bærekraftsmålene, har vi høyt sykefravær i Norge. Det er mange forhold som kan påvirke det, men ca. 30 % av sykefraværet er arbeidsrelatert (STAMI), og ikke-optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder årlig (Oslo Economics). Det er ikke bærekraftig verken for den enkelte bedrift eller for samfunnet, og slett ikke for den enkelte ansatte.

Arbeidsrelatert sykefravær

Partene i arbeidslivet og regjeringen har derfor i den siste IA-avtalen rettet innsatsen mot virksomhetene og arbeidsmiljøforhold, og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har påpekt at arbeidsplassene må jobbe med det som de har mulighet til å gjøre noe med, og det er å jobbe aktivt med å forbedre og utvikle arbeidsmiljøet, for å forebygge det arbeidsrelaterte sykefraværet.

Men hvordan skal vi få dette til?

Først må vi se på hva arbeidsmiljø er. STAMI og Arbeidstilsynet har definert at «arbeidsmiljø handler om arbeidet. Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Alle arbeidsplasser er forskjellige og har ulike arbeidsmiljøutfordringer». Arbeidsmiljø er derfor noe mer enn det mellommenneskelige samspillet mellom kollegaer, som vi gjerne kaller arbeidsmiljø i dagligtale. Det handler om jobben vi gjør hver dag, og alt som påvirker hvordan vi kan utføre den.

Deretter må vi se på hva som er de kloke grepene for å jobbe for et bærekraftig arbeidsmiljø.

Vi må ha kunnskap om hvilke forhold i arbeidet som påvirker oss i arbeidshverdagen. Forskningsbasert kunnskap om arbeidsmiljø har aldri vært så tilgjengelig som nå. STAMI og Arbeidstilsynet har sammen utviklet Arbeidsmiljøportalen.no. Der finner vi enkelt og lett tilgjengelig kunnskap om hvilke faktorer som utgjør en risiko i ulike bransjer. Det er verdt å merke seg at det er mye ny forskning og kunnskap om arbeidsmiljø, og spesielt i offentlig sektor. Det å jobbe med mennesker gir andre utfordringer enn å jobbe med tekniske maskiner og utstyr.

Partssamarbeid

Både arbeidstakere og arbeidsgivere har interesse av at arbeidsmiljøet er best mulig, for begge parter tjener på det. Arbeidsgivere fordi det øker jobbengasjement og produktivitet og arbeidstakere fordi det er bedre for alles helse, og fordi de fleste av oss har et engasjement for det vi jobber med, og gjerne vil gjøre jobben vår best mulig. Vi må derfor jobbe sammen for å finne de beste løsningene. Det er i henhold til Arbeidsmiljøloven arbeidsgiver som har hovedansvaret for arbeidsmiljøet, men ansatte, og særlig tillitsvalgte og verneombud, har ansvar for å bidra. Det er de som utfører arbeidet som vet hva som er utfordringen i deres hverdag, og som også har løsningene. Ved å øke kunnskapen om eget arbeidsmiljø og risikofaktorer samtidig som man jobber sammen om å finne gode løsninger, så vil hver enkelt arbeidsplass komme fram til hva som er bærekraftig arbeidsmiljø for dere. Utvid partssamarbeidet til også å gjelde utviklingsarbeid, og jobb systematisk sammen for å utvikle arbeidsmiljøet, det er vinn-vinn for begge parter.

Verktøy

Det kan være lurt å bruke verktøy som er gjennomprøvd og som kan gi struktur til arbeidet med bærekraftig arbeidsmiljø. Det finnes mange verktøy, men her er to steder du kan starte med: www.arbeidsmiljoportalen.no og www.idebanken.org. Jeg vil særlig trekke fram «En bra dag på jobb» som du finner på Arbeidsmiljøportalen, det er et verktøy som både øker kunnskapen og strukturerer kartlegging og tiltak. Det er utviklet for- og tilpasset ulike bransjer. Det er i stadig utvikling, og flere bransjer kommer til i 2023.

Systematisk HMS-arbeid må altså handle om å tilegne seg kunnskap om arbeidsmiljø og risikofaktorer for bransjen, bruke gode verktøy for å kartlegge risikofaktorene på sin arbeidsplass, og så bruke resultatene av kartleggingen til å se på om det er noe i arbeidsmiljøet som skal endres, altså – organiserer, fordeler og gjennomfører vi arbeidet på en hensiktsmessig og bærekraftig måte? Slik at vi ikke bare reduserer risikofaktorer, men også ivaretar medarbeidernes helse, engasjement og motivasjon. Det er det systematisk HMS-arbeid handler om. Vi må våge å se på den etablerte organiseringen og fordelingen av arbeidsoppgavene. Kan vi organisere arbeidet på en annen måte som gjør at arbeidsmiljøet blir mer bærekraftig? En del risikofaktorer kan vi ikke ta bort, de vil være en påregnelig del av jobben, derfor må vi også se på hva som kan være buffer-faktorer, hva som kan redusere belastningene. For eksempel for dem som jobber med mennesker. Vi kan ikke ta bort menneskene vi jobber med, de er grunnen til at vi jobber der, men vi kan se på hva slags utfordringer det gir i arbeidshverdagen, og hvordan vi kan organisere arbeidet og sette inn andre tiltak for å redusere slitasjen det gir over tid.

Jeg utfordrer alle arbeidsplasser i Møre og Romsdal til å la 2023 bli året der vi setter kunnskap om arbeidsmiljø, partssamarbeid og systematisk HMS-arbeid øverst på dagsorden og legger grunnlaget for enda mer bærekraftige og konkurransedyktige arbeidsplasser i regionen!