Statikken viser at allerede som sykemeldt ut over 26 uker, er det mindre enn 50 prosent sjanse for å komme tilbake til jobb. Arbeidstaker kan motta sykepenger fra NAV i til sammen 248 dager i løpet av de tre siste årene. Med tre år tilbake i tid menes tre år fra siste sykmeldingsperiode som er dekket av NAV, ikke de tre siste hele kalenderår. Dersom sykepengeretten er brukt opp etter 52 uker, er det dessverre altfor få som kommer tilbake til arbeidslivet.

Tidlig innsats

God og tidlig innsats i sykefraværsoppfølgingen kan være avgjørende for å redusere et høyt frafall fra yrkeslivet. Langvarig sykefravær defineres her som sykefravær utover 8 uker.

Alle virksomheter har mulighet for å akseptere egenmelding inntil 16 dager (arbeidsgiverperioden). Egenmeldt fravær gjelder alt fravær som skyldes egen sykdom, men som ikke registreres med en sykmelding.

Det legemeldte sykefraværet utgjør om lag 85 prosent av det totale fraværet i Norge.

Det er sentralt at både arbeidsgivere og medarbeidere forstår betydningen av god og tidlig innsats i en sårbar periode, for å unngå frafall fra arbeidsplassen eller arbeidslivet. Tilgjengelige tjenester og virkemidler i NAV, herunder også NAV Hjelpemiddelsentral, bedriftshelsetjenestene, arbeidsmarkedsbedriftene, fylkeskommunen, rehabilitering og spesialisthelsetjenestene må synliggjøres og benyttes så tidlig som mulig.

«Sykefraværsoppfølging dreier seg ikke om å gjøre syke folk friske, men å skape muligheter for å være på jobb med det som er friskt, i stedet for å være hjemme med det som er sykt” . Dette skriver Magnar Kleiven, tidligere medisinsk fagsjef i NHO i sin bok: «Ikke bland doktor’n borti helsa di».

Vurdere muligheter

Når arbeidstaker får utfordringer som har innvirkning på jobben, har arbeidsgiver og medarbeider rett og plikt til å vurdere muligheter som gjør at den ansatte fortsatt kan være i arbeid, helt eller delvis. Dette har betydning for alle på arbeidsplassen og jobben som skal gjøres. Arbeidsgiver skal tilrettelegge for arbeidstaker «så langt det er mulig» og arbeidstaker skal medvirke. Tilretteleggingsplikten er vidtrekkende, men ikke absolutt.

Prosessen knyttet til oppfølging av sykefravær kan oppleves krevende, kompleks og uoversiktlig. Tidlig innsats og kunnskap om hensiktsmessige tiltak og bistand er sentralt, i tillegg til gode støttespillere og økt søkelys på muligheter for arbeid.  I noen tilfeller er leder- og kollegastøtte, god dialog, veiledning eller informasjon det som skal til for å lykkes. I andre tilfeller vil jobbmobilitet, videre utdanning etc. være hensiktsmessig. Målsetningen må være å forhindre ytterligere problem med helse, økonomi og frafall fra arbeidslivet.

Mister rutiner

Som sykemeldt er det fort å miste rutiner og struktur i hverdagen, kollegialt og sosialt nettverk, meningsfylte aktiviteter og arena for å mestre og bruke egen kompetanse og kunnskap. I tillegg kommer tap av «jobb-kondis», opplevelsen av delaktighet og tilhørighet. Sykemeldinger kan ha «uforutsette bivirkninger» som angst og depresjon fordi det gir mer tid til grubling, bekymringer og negative tanker. Vi må derfor snakke mer om hvordan vi kan lykkes bedre med reduksjon av høyt sykefravær samtidig som vi bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv.

Det største sykefraværet i Norge, ca. 60 prosent, skyldes muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske plager som blant annet angst og depresjon. Når det gjelder disse lidelsene er forskningen tydelig på at arbeid og aktivitet ofte kan bidra til rasker tilfriskning. I noen tilfeller vil arbeid også kunne redusere behovet for kostnadskrevende behandling i helsetjenesten.

Ingen er tjent med en arbeidslivskultur der alle skal være 100 prosent frisk for å være på jobb.

Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Høy sysselsetting sikrer høy verdiskaping og gir grunnlag for å opprettholde vårt velferdssamfunn. Samtidig er det av stor betydning for den enkelte å være i jobb. Det er derfor urovekkende at flere bransjer har høyt sykefravær og tidlig frafall fra arbeidslivet.

Eksempelvis er gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere, inkludert de uføre, i dag ca. 57 år. Dette er en yrkesgruppe det er stort behov for også i fremtiden.

Målrettede tiltak

Skal vi ha høy sysselsetting og beholde viktige kompetanse- og yrkesgrupper i arbeidslivet må vi i tillegg til tidlig innsats med sykefravær, også jobbe systematisk og målrettet med involvering og medvirkning fra alle som «vet hvor skoen trykker».

Det blir viktig å iverksette målrettede tiltak på arbeidsplassen og evt. involvere støtteapparatet så tidlig som mulig for å hindre unødig frafall fra arbeidslivet.

NAV arbeidslivssenter bistår derfor bedrifter i sykefraværsarbeidet.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt og andre lovkrav som følger ved sykmelding, skal bevisstgjøre og trygge alle parter i et viktige og godt oppfølgingsarbeid. Tydelig og godt samarbeid rundt forebygging og oppfølging av sykefravær inngår da som en naturlig del av bedriftenes personalpolitikk.

Sammen med forannevnte støtte- og hjelpeapparat skal NAV Arbeidslivssenter i dialog med ledere, tillitsvalgte og verneombud, også kalt «partene», bidra til å redusere frafall fra arbeidslivet gjennom økt kunnskap og tidlig innsats.

Vi tror det er mulig.