Oljeprisfall, pandemi og en tøff omstillingsfase i konkurranse med utenlandske aktører med helt andre rammebetingelser, krav og finansieringsordninger. Maritimt Forum Nordvest har i lengre tid påpekt at regjeringen har manglet en politikk for verftene.

«Det var på vona gjort – sa mannen – han skaut etter månen»

Treffsikre tiltak som stimulerer og gir konkurransedyktige betingelser er rett resept for å sikre fremtidig bærekraftig vekst for verftsnæringen. Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran inviterte verftsnæringen til Innspillsmøtet 24. januar i år. Vi ønsker å løfte frem følgende tiltak som kom frem under møtet vi føler er relevante for næringen:

Finansiering

Skipsordningen: Det innenlandske skipsfinansieringstilbudet administrert av Eksfin virker etter hensikten, denne ordningen må gjøres permanent. Norsk maritim politikk må få på plass en ordning hvor skipsverftene kan søke Eksfin om likviditetsavlastning for garantikrav som rederiet stiller til skipsverftet på innbetalte forskudd, gjennom hele byggeperioden. Får vi på plass en forskuddsgarantiordning som muliggjør styrking av soliditet gjennom aktivitet, åpner det igjen opp for at verftene kan ta på seg større prosjekter, både nybygging og ombygging. Forrige regjering avviklet dessverre et tilsvarende produkt, «GIEK Kredittforsikring». En mer markedstilpasset versjon er en «lavthengende frukt» som dagens regjering raskt kan få på plass.

En styrking av virkemiddelapparatet slik at konkurransevridende element som Spansk Tax-Lease II ikke skaper ubalanse i markedet. Norsk verftsindustri taper regelmessig oppdrag til spanske skipsverft som via STL II kan tilby kunden en betydelig rabatt. Vi har fått opplyst fra NFD at de nå arbeider med å utarbeide en strategi med tiltak som skal styrke bedrifters sjanser i offentlige anbud. Prosjektet har fått navnet «Norgesmodellen» og er en direkte oppfølging av løftene som ble initiert i Hurdalsplattformen.

Offentlige fartøyanskaffelser

En aktiv og bærekraftig næringspolitikk som fokuserer på ringvirkninger og vekst i industriarbeidsplasser kan ikke fokusere ensidig på pris i anbudsrundene. Det offentlig med sitt ansvar og tillitsmandat fra norske velgere må tenke helhetlig som kunde.

Pris må vektes lavere og kvalitet, nasjonale ringvirkninger, miljø-/HMS prestasjoner og lærlingordningen må ilegges større betydning i beslutningsprosessen. Allmenngjøring ble i sin tid innført for å forbedre et uryddig arbeidsliv. En god ordning som dessverre har fått en utilsiktet virkning. Dette kan balanseres med noe mer enn et klapp på skulderen ved offentlig innkjøp. Pluss i ranking ved offentlig innkjøp er et eksempel på tiltak som både motiverer og jevner ut oddsene for norske verft.

Panteordning og retrofit/oppgradering av eldre tonnasje

Videreføre ordningen som ble vedtatt av forrige regjering som resulterte i at hele åtte skip ble resirkulert i Norge og 11 besluttet ombygd med ny teknologi. Dette er framtidsrettet tiltak og et godt eksempel på sirkulærøkonomi satt i system. Ordningen resulterte i nye arbeidsplasser, mindre utslipp og gjenbruk. Et Kinderegg av et sirkulærøkonomisk tiltak som fortjener livets rett videre.

Det grønne skiftet: Den perfekt storm for omstilling, innovasjon og mulighet for revitalisering.

En samlet næring overleverte 27. januar Martitim21-strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring til fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran Den nye strategien har som målsetting at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon i 2030 gjennom å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet. Det er også interessant å merke seg statsministerens positive signal ang. norsk satsing vedrørende utbygging av havvind. Staten kan stille krav ifb med utbyggingen og det ble påpekt at vi må mobilisere norsk industri og bygge på det vi har. Det ble presisert at vi må sørge for en modell som bidrar til norsk industriutvikling, norske arbeidsplasser og styrker norsk leverandørindustri, – en god avtale for fellesskapet. Tilsvarende opplegg bør også gjelde for norske skipsverft.

Verftene blir i strategien tildelt en sentral rolle som integrator, samarbeidsarena og utgjøre et viktig ledd i verdikjeden. Det påpekes også at dersom dette leddet svekkes ytterligere vil det medfører en fortsatt reduksjon i antall verft. Dette vil få store konsekvenser for norske leverandørers evne til å drive innovasjon ettersom det blir færre samarbeidsarenaer da skip ikke lenger bygges i Norge.

Det vil medføre et tap i konkurransefortrinn fordi teknologi og kunnskap forsvinner til utlandet. Dessuten vil dette kunne svekke Norges nasjonale strategiske kapasitet og evne til nødvendig vedlikehold, reparasjon og oppgradering av vår kystflåte inklusiv offentlig transport som ferjer, hurtigbåter etc.

Kanarifuglen i gruva

En kanarifugl blir ofte brukt som en metafor for en faktor som viser hvilken vei det går. Uttrykket kommer fra den gang kanarifugler ble med gruvearbeidere ned i gruvene. Grunnen var at når konsentrasjonen av gass ble for høy, døde fuglen og arbeiderne kunne raskt rømme gruva.

Leverandørindustrien har et tett samspill med verftene og spiller en viktig rolle når en ny båt skal utrustes og leveres. Her i nordvest er underleverandørene en viktig del av den maritime klyngen både som leverandører av innovativ teknologi, arbeidsgiver og samfunnsbygger. Det at flere selskaper innen dette segmentet ser på mulighetene for og faktisk etablerer seg i nærheten av utenlandske verft, kan slik vi ser det være et tegn på at det er på tide å forlate «gruva» og søke grønnere gress andre steder. Dette er helt forståelig da det blir smuler igjen om skipsbyggingsindustrien forlater landet.

Vi har stor tillit til at regjeringen Støre ser verdiene av og gjør kloke fremtidsrettede beslutninger på vegne av skipsbyggingsindustrien i Norge. Hurdalsplattformen og Maritim 21 strategien er etter vår mening en god kurs for videre vekst og et godt næringspolitisk veikart for verftsnæringen fremover. Vi håper kart og terreng stemmer overens om fire år og at vi ser en styrket næring i grønn drakt.