Statsforvalteren i Møre og Romsdal, samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Ålesund kommune, kommunedelsutvalg, politiske parti, naturvernorganisasjoner, og andre i høringen i 2021 er svært kritisk til dette vegvalget og ber SVV om å se på alternative løsninger. Av den grunn er planområdet utvidet, og det er nå lagt inn flere vegalternativ.

I 1993 vedtok Stortinget varig vern av Solnørvassdraget som Solnørdalen er en del av. Det kan ikke stikkes under en stol. Tatt i betraktning vernevedtaket, samt Statsforvalteren og andre sine høringssvar, burde man for lengst sett på andre løsninger. Det er med stor undring at det i det hele tatt har blitt arbeidet videre med planer om veg gjennom Solnørvassdraget.

Etter at konseptvalgsutgreiingen for K2 og K3 var lagt fram, fant Samferdselsdepartementet det rett å bestille en tilleggsutgreiing. Denne lå ferdig i 2017. Det er også registrert at Nye Veier AS var inne i bildet, men Nye Veier AS skal også ha ment at det måtte gjøres ytterligere utgreiinger før de eventuelt kunne gå videre med en planlegging.

Samferdselsdepartementet og andre ber ikke om en tilleggsutgreiing uten grunn. Det var viktig å få belyst konsekvensen av å bygge vegen gjennom Solnørvassdraget.

Jordvern

Landbruksdepartementet og Kommunal- og distrikts departementet har nylig send ut brev til landets fylker og kommuner der det blant annet står:

«Det er viktig for regjeringen å styrke jordvernet og sikre at jordvern blir et overordnet hensyn i arealforvaltningen. Statsrådene understreker at bevaring av dyrket jord er en nasjonal interesse, og at en må ta vare på jordbruksarealene over hele landet for å styrke beredskapen og matsikkerheten.»

Alle vegvalg som er foreslått gjennom Solnørdalen, vil medføre tap av dyrket jord. Å da i det hele tatt arbeide videre med K2 gjennom Solnørvassdraget i Solnørdalen, må vel kunne karakteriseres som direkte å motarbeide regjeringens presisering når det gjelder jordvern. Vi må ha evne til å se inn i fremtiden.

Med den service- og eksportnæringen vi har i Ålesundsområdet, samt industrien på Ellingsøy, Stette og den tyngre industrien i Haram og Sandøy, er det klart at disse har et sterkt behov for at logistikken når det gjelder trafikkavvikling, blir problemfri.

Vegen mellom Ålesundsområdet, Ellingsøy, Stette, Haram og Sandøy til og fra Østlandet og nordover, er på ingen måte tilfredsstillende i dag. Et godt og problemfritt vegnett er utslagsgivende for at effektivitet og konkurranseevne skal kunne opprettholdes. Flere år med planarbeid for veg Ålesund – Ørskogfjellet har per dags dato ikke landet på et godt vegvalg.

Det finst et alternativ

Hva kan man så bidra med? Beboerne i Solnørdalen har et svært godt vegalternativ. Dette ble sendt inn til høringen høsten 2021 og er nå et alternativ i utvidet planområde. Det er viktig å presisere at dette alternativet ikke er i konflikt med Svartløkområdet, Solnørvassdraget i Solnørdalen og dyrket jord.

Dette vegalternativet er også fremtidsrettet ved at de alternative linjene som SVV selv har foreslått fra Breivika til Digerneset kan kobles direkte til.

Hva er så fordelene? Dette vegalternativet går utenom det varig vernede Solnørvassdraget i Solnørdalen. Dette vegalternativet går utenom Sorte, Valle, Håem, Tysse og Sjøholt. Dette vegalternativet vil gi en rett og direkte linje til Ørskogfjellet fra Ålesund, Ellingsøy, Stette, Haram og Sandøy via et trafikknutepunkt sør for Stettetunellen. Et trafikknutepunkt som vil håndtere trafikken effektivt. Digerneset er lett tilgjengelig fra samme punkt.

Dette vegalternativet vil ikke berøre det unike landskapet i Dragsundet, og nærliggende området som Solnør Gård, golfbanen og Solnørvika. Spesielt med tanke på støy og andre ulemper.

Statens vegvesen, politisk rådende, og andre må ha evne til å se inn i fremtiden, og klart se hvilke fordeler denne veglinjen vil gi, særlig for næringslivet, men også andre.

Dyrere, men bedre

Med de investeringene som ligger i kryssing av Romsdalsfjorden, og vegplanene der, kan man på ingen måte verken se, eller akseptere at vi ikke skal kunne kreve et vegnett som er minst like godt, med tanke på at dette skal være en del av vår eksportveg i utallige tiår.

Å diskutere om man skal bruke 6 eller 8 milliard på vår eksportveg er et dårlig argument når investeringene skal fordeles over utallige tiår. Da er det tidsbruk, logistikk og rask forflytning som teller.

Man er klar over at Statens vegvesen har ønske om å sile ut dette alternativet, men med bakgrunn i ovennevnte er det vanskelig å se at verken de politisk rådende, interesseorganisasjoner for næringslivet og andre kan akseptere det. Selvfølgelig har vegalternativet en noe høyere kostnad, men sett i sammenheng med fordelene dette vegalternativet vil gi, er det underordnet.

Tidligere ordfører i Haram kommune, og leder i samferdselsutvalget i fylket Oddbjørn Vatne, i samarbeid med Kjetil Strand i SVV, arbeidet lenge med bortimot samme trasé, men da med tunnelutløp i Tomrefjorden. Imidlertid fikk de ikke gjennomslag for dette, på grunn av friluftsinteresser.

Det må også være lov å presisere at høringssvar som ble sendt inn i 2021, umulig kan legges til side selv om man starter ny planprosess.

Ut over ovennevnt er det vel kun kommunedelsutvalget i Skodje sitt forslag som er realistisk.