Leder om fiskeeksport:

«Imponerande vekst for sjømatnæringane»

Glade laksar Blant dei gladaste laksane langs kysten no, er nok investorane som har satsa på lakseoppdrett. Rekordhøge lakseprisar drys likevel også på svært mange andre. 

Vi må vakte oss for å gjenta dei feila med overinvesteringar som vi har sett i den heitaste oljebonanzaen

Leder

Norsk oppdrettsnæring set nye eksportrekordar, og tar eit stadig fastare grep om si betydning for norsk økonomi. Oppdrettsnæringa dreg det aller tyngste lasset, drive fram av rekordhøge lakseprisar. Den medaljen har også ei bakside.

Først og fremst er det likevel imponerande at laks stod for over 31 milliardar av ein samla eksportverdi på litt over 46 milliardar i første halvår. Det er ein verdiauke på heile 13 prosent, samstundes som volumet er det same som i fjor.

Slike mengder oppdrettsfisk var det få som såg for seg då pionerane næringa hadde sine første gjennombrot på 1970-talet. Frå å vere ei attåtnæring på bygdene har dette blitt ein stor industri som skaper store ringverknadar i tilliggande næringar langs heile kysten.

Ein ting er arbeidsplassar som er skapte gjennom oppdrett av fisk, slakting, produksjon og eksport. I tillegg kjem direkte tilknytte næringar som produksjon av fôr, utstyrsindustri som leverer anlegg og maskiner til både oppdrettsanlegg og landbasert foredlingsindustri.


Kraftig norsk laksevekst i USA

Eksporten av norsk laks til USA har økt med over 50 prosent. Amerikanerne vil ha stadig mer laks, men en proteksjonistisk Trump kan stoppe veksten.

I tillegg til dette bidrar næringa til stor verdiskaping i alt frå forsking og teknologiutvikling, transport til sjøs og langs landevegen og eit utal av mindre bedrifter som leverer tenester til oppdrettsselskap. Eitt godt døme frå vår region er dei mange brønnbåtane som no er under bygging og gjer lokale verft betre i stand til å takle oljenedturen, og slik både behalde og vidareutvikle kompetanse og arbeidskraft.

Framleis kan næringa bidra endå meir til nasjonal verdiskapinga. Ein viktig føresetnad for at dette skal skje, er at dei store miljøutfordringane blir løyst. Lokalsamfunna som gir frå seg sjøareal til oppdrett, må også få meir att for det.

Samstundes er det grunn til å åtvare mot den risikoen som ligg i at dagens høge lakseprisar ein dag kan vere historie. Vi må vakte oss for å gjenta dei feila med overinvesteringar som vi har sett i den heitaste oljebonanzaen.

Trass i slike utfordringar er det viktig at vi ser kva enorme mogelegheiter vi framleis har i ei næring der Norge så langt har store konkurransefortrinn. Vi må løyse utfordringane med å ta tak i dei, ikkje med å setje utviklinga i revers.

«Blue Fish» i Ålesund: Inviterer næringa til messe i «fiskerihovedstaden»

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder