Leder om domstolorganisering:

«Domstolene må få tid til omstilling før det kuttes»

For fort Forsøket på å effektivisere domstolene går nå på bekostning av rettssikkerheten og målene som er satt for saksbehandling. Da er det på tide å bremse.  Foto: Sunnmørsposten

Det bærer galt av sted når Regjeringen prøver å høste gevinstene mens dette ennå er forprosjekter

Leder

Visst kan domstolene drives mer effektivt. Som alle andre må også domstolene ta ny teknologi i bruk og finne måter å jobbe smartere på. Tempoet i omstillingen må likevel ikke bli så høyt at det svekker kvaliteten på domstolenes arbeid.

Dessverre ser vi stadig flere tegn til at dette er tilfelle. Tidligere i høst advarte Høyesterett mot at vår høyeste domstols anseelse og tillit kunne bli svekket på grunn av denne utviklinga. Nå viser det seg også at lavere rettsinstanser sliter med underkapasitet, og ventetidene ved domstolene øker.

Førstelagmann Ola Dahl i Borgarting lagmannsrett forteller til NTB at saksbehandlingstiden i sivile saker er doblet hos dem det siste året. I øyeblikket er ventetiden for slike saker tre ganger så lang som den lovbestemte fristen på seks måneder. Også for straffesaker er etterslepet stort.

Borgarting er verst stilt, men trenden er den samme ellers. Årsaken er at saksmengden øker samtidig som ressursene krymper. Også for kommende budsjettår strammes skruen ytterligere til gjennom den såkalt avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

Domstoladministrasjonens direktør, Sven Marius Urke, uttalte nylig i en kommentar til statsbudsjettet at de siste års nedbemanning i domstolene ser ut til å måtte videreføres. Han sier at dette kan bli et rettssikkerhetsproblem.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Lang ventetid før sakene kommer opp for retten er et bekymringsfullt problem. Det kan være en belastning for involverte i straffesaker – både ofre, vitner og tiltalte. I sivile saker der man må vente unødvendig lenge på viktige avklaringer, kan partene bli påført store kostnader.

Arbeidet med å digitalisere saksbehandlingen ved domstolene er et eksempel på et fornuftig tiltak for en mer effektiv saksbehandling. På litt sikt vil det gi resultat, men det bærer galt av sted når Regjeringen prøver å høste gevinstene mens dette ennå er forprosjekter.

Det finnes mye unødvendig offentlig byråkrati som vi bør kvitte oss med. Domstolene hører ikke til den kategorien. Vi bør ikke gamble med menneskers rettssikkerhet og tilliten til domstolene i et forsøk på å bevise politisk handlekraft.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!