Leiar 8. februar:

– Innovasjon Norge bør satse endå tyngre på maritime og marine næringar

I desse næringane er det stort potensial for auka verdiskaping.

Satsing: Innovasjon Norge bør spisse satsinga si på havrommet med eit eige ressurssenter. Det vil vere ein styrke for eit slikt senter om det vert lokalisert til Ålesund. 

Her handlar det om arbeids- plassar som det er særleg gode grunnar til å legge hit

Leder

Innovasjon Norge bør satse endå tyngre på maritime og marine næringar. I desse næringane er det stort potensial for auka verdiskaping. Det er her Norge har dei beste føresetnadane til å vere ei «stormakt» og skape nye jobbar når sola går mot horisonten for oljenæringane.

Derfor er det eit smart trekk å etablere eit eige nasjonalt ressurssenter for havromssatsinga ved Innovasjon Norge, for å spisse innsatsen. Eit slikt senter bør leggast til Ålesund, ikkje fordi vi fortener det, men fordi Innovasjon Norge og næringslivet fortener det.

Her har vi eit næringsliv som allereie er i fremste rekke i desse næringane. Her har vi eit kompetansemiljø som Innovasjon Norge kan ha stor nytte av å spele saman med. Tilsvarande finn ein ikkje andre stadar mellom Bergen og Trondheim. Her har også Innovasjon Norge eit solid avdelingskontor som det er naturleg å byggje ei slik satsing ut frå.

Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal vedtok tirsdag ein uttale til støtte for ei slik etablering. Det er eit viktig initiativ, og i tråd med fylkeskommunen sin strategi om å arbeide for å få fleire statlege arbeidsplassar til fylket. Uttalen kjem som eit svar på eit utspel frå næringslivet på Sunnmøre.

Skal fylket oppnå suksess med å få fleire statlege arbeidsplassar til fylket, er dette eit godt døme på kva ein må satse på. Her handlar det om arbeidsplassar som det er særleg gode grunnar til å legge hit.

Samstundes veit vi at det er langt lettare å få til vekst gjennom knoppskyting på allereie eksisterande verksemd enn å få etablert heilt nye ting. Dette er også på plass i denne saka. Difor ville det vore heilt feil å freiste å få staten til å etablere eit slikt ressurssenter i Kristiansund, slik utvalsleiaren og to andre nordmørspolitikarar gjekk inn for.

Om gode krefter løfter saman, kan vi klare å få dette til. Vi må spele saman, syne fram styrken i regionen vår og få fram kva statlege etatar har å vinne på å satse på etablering her. Ikkje fordi vi fortener det, men fordi nasjonen vil tene på det. Så må sjølvsagt sunnmøringane stille seg skulder ved skulder med nordmøringane i saker der Kristiansund står sterkast.

Tagger:
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder