Leder 3. mars:

«Nordøyvegen må følges tett av fylkespolitikerne»

De første varslene om mulige økte kostnader for Nordøyvegen ligger på bordet.

Kontroll: Frank Sve (Frp) leder planutvalget i fylket. Han varsler tett oppfølging av utbyggingen av Nordøyvegen.  Foto: Jeff Gilbert

Det vil få dramatiske følger for fylket om ikke Nordøyvegen holder seg innenfor de økonomiske rammene

Leder

I et notat fra samferdselssjefen og fylkesrådmannen kommer det fram at det vil bli nødvendig med utbedring ved Skjelten ferjekai for å øke tallet på oppstillingsplasser. Så må et planlagt massedeponi på Fjørtofta flyttes som følge av en hekkende hubro. Det som framstår som det mest bekymringsfulle er at deler av vegnettet på øyene allerede har fått skader som følge av anleggstrafikken i den innledende fase.

Utbedringen ved Skjelten ferjekai og flyttingen av massedeponiet er kostnader som sannsynligvis kan håndteres innenfor den rammen som i dag ligger for byggingen av Nordøyvegen. Det gjelder derimot ikke de lokalvegene som i dag er ute på øyene. Dette er smale veger med det som beskrives som begrenset bæreevne. Det er Haram kommune som har varslet om at det er oppstått skader på vegene.

Problemet med vegene på øyene har fylkespolitikerne visst om hele tiden. Men for at ikke rammene for Nordøyvegen skulle sprekke, har kostnadene med en opprustning av vegene blitt holdt utenfor selv prosjektet. Det selv om alle i fylkestinget var klar over at disse vegene måtte det gjøres noe med, da de ikke er dimensjonert for den økte trafikken som kommer når Nordøyvegen står ferdig.

Hvor stor regningen blir for å ruste opp vegene, slik at de tåler tungtrafikken under anleggsperioden, er det i dag ingen som vet prisen på. Planutvalget i fylket skal få en rapport om det når det er utredet.

Dette viser behovet for en stram styring av Nordøyvegprosjektet fra første dag. Stortingets bygging av et postmottak og et nytt kontorlokale viser i alle sin gru hvor galt det kan gå når styringen og kontrollen mangler.

Leder i Planutvalget, Frank Sve (Frp) varsler nå at de vil kreve fortløpende orienteringer om statusen i prosjektet. Det tror vi det er all grunn til. At Nordøyvegutbyggingen holder seg innenfor de vedtatte rammene er helt avgjørende. Noen annet vil kunne få dramatiske følger for fylkets økonomiske situasjon.