Leder 26. juni:

«Nødvendig at den alvorlige forurensinga fjernes»

Det er et særdeles viktig oppryddingsarbeid som i disse dager foregår på Ysteneset ved innfartsvegen til Ålesund.

Ysteneset: Arbeidet med å fjerne forurensa masse fra Ysteneset er blitt langt dyrere enn først antatt, men det er helt avgjørende at arbeidet fullføres.   Foto: Staale Wattø

Vi må for all del unngå at tiltakene blir utsatt

Leder

Utenfor bygninga til Ystenesgata 6B, som leier ut lokaler til NAV og flere bedrifter, er det avdekka tjære som blant annet inneholder tungmetaller og giftgassen cyanid. Arbeidet er svært krevende, både faglig og økonomisk.

I forrige uke ble det for første gang observert sjøvann i gropa utenfor bygninga, noe som trolig betyr at forurensa masse renner ut i sjøen med tidevannet. Samtidig kan ikke arbeidet stanses, fordi kommunen har pålegg fra Fylkesmannen å fjerne den giftige tjæra på tomta. Mer graving, økt tidsbruk og større volum av forurensa masser som må kjøres til Trondheim til godkjent deponi fører til kraftig økning i kostnadene. Regninga for oppryddinga har økt fra ca. 730.000 kroner til nærmere sju millioner kroner.

Ålesund gassverk ble etablert på Ysteneset i 1905, og produserte gass, koks og kulltjære. Gassverket var først i privat eie. Deretter ble det overtatt av kommunen fram til nedleggelsen i 1959. Ifølge gamle dokumenter skulle en tjæretank ha vært fjernet. Det er den ikke. Tjæretanken ligger under dagens bygning på tomta. Det er svært alvorlig, og det må undersøkes hvorfor den ikke er blitt fjernet tidligere. Pålegget om å gjennomføre oppryddinga på Ysteneset, har sammenheng med miljøprosjektet Renere fjord. Undersøkelser har påvist miljøgifter både under vegbana av E136 og på nordsida av vegen, og omfanget er stort.

Sjøbunnen i Aspevågen, Steinvågsundet og Volsdalsvågen i Ålesund er alvorlig forurensa av en rekke tungmetaller og organiske miljøgifter. I nesten 40 år er det blitt jakta på kildene til denne forurensinga. Første undersøkelse ble utført av Norsk institutt for vannforskning i 1979, og seinere er det gjennomført flere undersøkelser og overvåkingsprogram. Etter planen skal oppryddingsarbeidet i Aspevågen starte i 2019/2020, og vi må for all del unngå at tiltakene blir utsatt ytterligere. Tilsiget må stoppes før tiltaksplanen kan gjennomføres. Derfor er det avgjørende viktig at oppryddinga på Ysteneset blir fullført.