Leder, 14. juli:

«Uten flere kroner i potten styrer vi inn i legekrisa»

Det nytter ikke bare å kaste mer penger etter legene, uten at vi sam-tidig tar grep som gjelder innholdet

SLITNE: Stor arbeidsbelastning og flytting av oppgaver til primærhelsetjenesten gjør at mange leger vegrer seg for å arbeide som fastleger.  Foto: NTB Scanpix

Leder

Legedekningen i Norge er god. Kvaliteten på legetjenestene er også gjennomgående god. Når det nå likevel brygger opp til krise for fastlegeordningen, må vi se nøye på hva vi bruker legeårsverkene på og hvordan friste flere til å bli fastlege.

Mange leger føler de sliter seg ut. Andre vegrer seg for å ta tjeneste som fastlege. Noen kommuner sliter allerede med å rekruttere leger til slike stillinger.

Verre vil det bli, mener Statistisk sentralbyrå. Den siste kartleggingen viser at 80 prosent av fastlegene i dag jobber utover lovens bestemmelser om arbeidstid. Hver fjerde lege jobber 62 timer eller mer i uka. Det skal derfor ikke mange nye oppgaver til før begeret er fullt for slitne leger.

At debatten om fastlegeordningen har blusset ekstra opp i det siste, skyldes naturlig nok forhandlingene med staten om hva legene skal få betalt for å stå i denne tjenesten. Det er likevel galt å avfeie legenes kritikk som en del av en «lønnskamp». Det er nok av fakta som peker i en annen retning.

Veksten i oppgaver er langt større enn ressursveksten i fastlegeordningen. En stadig større andel eldre medvirker til dette, men trolig spiller endringer i arbeidsfordelingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten inn på dette.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Allerede før samhandlingsreformen ble satt ut i livet var arbeidsmengden stor, men med denne reformen ble presset på kommunehelsetjenesten enda større. Gjør vi ikke noe for å redusere dette arbeidspresset, står ordningens bærekraft under en alvorlig trussel.

Helseminister Bent Høie (H) skrev nylig i en kronikk i Aftenposten at mer penger til legene ikke løser problemet. Det gir ikke flere leger eller økt rekruttering, men bare høgere inntekt til dagens fastleger. Overfladisk sett er det korrekt.

Det nytter ikke bare å kaste mer penger etter legene, uten at vi samtidig tar grep som gjelder innholdet i tjenesten.

Det handler både om oppgavefordeling mellom nivåene i helsetjenesten og mellom yrkesgrupper, vaktbelastning og effektiviseringstiltak som gjør at en større del av legeårsverket brukes på pasienter. Men vi løser ikke dette uten flere leger. Til det trengs det uansett mer penger i potten.