Leder 12. september:

«Laksemillioner med bismak til kommunene»

Havbruksfondet har nå begynt å gi avkastning i form av penger til kommuner som stiller areal for laksenæringen til disposisjon.

Laks: Etterspørselen etter laks i utlandet, pris, lus og sjukdom er faktorer som vil bestemme veksten i laksenæringen og dermed hvor mye penger kommunene får.  Foto: Knut Arne Aarset

Kystkommunene bør sikre seg forutsigbare inntekter fra laksenæringen

Leder

Det var på høy tid. Så gjenstår det å se om modellen som er valgt er den riktige. Vi er i tvil om det.

Det var i 2015 at Stortinget besluttet at det skulle opprettes et havbruksfond. Vedtaket innebar at fra 2016 skulle 80 prosent av framtidig vekst i laksenæringen fordeles mellom kommuner og fylkeskommuner som var vertskap for oppdrettsnæringen. Slik skulle kommunene stimuleres til å lage arealplaner som frigjorde sjøarealer slik at laksenæringen kunne vokse.

Samtidig er nå et ekspertutvalg i arbeid med å utrede muligheten for å innføre en grunnrenteskatt eller en produksjonsavgift. Professor ved Universitetet i Oslo, Karen Helene Ulltveit-Moe, leder utvalget som skal levere sin rapport til finansministeren 1. november neste år. Utgangspunktet for utvalgets arbeid er den skattemodellen en i dag har på vannkraftverk. Det uavklarte spørsmålet er om pengene skal gå til kommunene eller staten.

Harald Tom Nesvik

2,7 milliarder fra laksen til kommune-Norge

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik deler nå ut 2,7 milliarder kroner til kommuner som er vertskap for oppdrettsnæringen.


Det er noe som ordførere som i dag jubler over penger fra Havbruksfondet bør merke seg. Millionene fra fondet står og faller med hvordan laksemarkedet i framtida utvikler seg. Etterspørselen etter laks i utlandet, pris, lus og sjukdomsutvikling er alle faktorer som vil være med å bestemme hvordan veksten i næringen blir, og dermed hvor mye penger som kommer inn i Havbruksfondet og videre til kommunene. En grunnrenteskatt er derimot en inntekt som i langt mindre grad vil være på virket av markedssvingninger og sjukdomsproblematikk.

Det som kan skje er at vi får et skatteregime for laksenæringen der staten sikrer seg de forutsigbare inntektene, mens kommunene sitter igjen med en kompensasjon fra Havbruksfondet basert på en betydelig risiko.

Rekordutbetaling til laksekommunene

Til sammen 2,7 milliarder kroner fra Havbruksfondet er tildelt kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for laksenæringen.


Ulltveit-Moe utvalget vil nok utløse en debatt om hele skattetrykket på laksenæringen. Kystkommunene bør bruke utvalget til å sikre stabile og forutsigbar inntekter fra oppdrettsnæringen, i stedet for konjunkturavhengige engangsutbetalinger fra Havbruksfondet.