Leder

«Dramatisk utvikling av sjukehusøkonomien i fylket»

Sjukehus: Helse Møre og Romsdal går med underskot, og må kutte fleirfaldige millionar, samtidig som investeringsbehova står i kø.  Foto: Hanna Relling Berg

Det betyr meir omfattande omstillingstiltak

Leder

Helse Møre og Romsdal må kutte nesten ein halv milliard kroner dei tre neste åra. Styringsmålet for i år var minus 86 millionar kroner, men i staden ser resultatet ut til å bli eit underskot på nærare 180 millionar kroner. Reknestykket går ikkje opp.

«Vi er snart ikkje i stand til å betale rekningane våre», uttalte adm.dir. Espen Remme, då han saman med styreleiar Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal informerte styret for Helse Midt sist veke. I oktober gjekk helseføretaket med 23 millionar i minus. Det er innført strakstiltak i form av tilsetjingsstopp, innkjøpsstopp av ikkje-kritisk forbruksmateriell og utstyr, men det er behov for langt meir omfattande tiltak for å få kontroll på økonomien. Heilt sidan etableringa i 2011 har Helse Møre og Romsdal slite med driftsøkonomisk balanse. Driftsgrunnlaget vart redusert som følge av endring av finansieringsmodell. Langtidsbudsjettet viser at kostnadane vil ligge høgare enn inntektene i åra framover dersom ein ikkje klarar å effektivisere drifta. Det er alvorleg.

Helse Møre og Romsdal:

For å spare pengar er julelunsjen for dei tilsette ved sjukehusa tatt bort – Dei tek vekk alt positivt, meiner sjukepleier

– Dette var dagen i året då alle tilsette var samla frå heile huset.


Den 4. desember skal direktør Remme legge fram for styret forslag til konkrete tiltak for å sikre ei forsvarleg utvikling. Målet er at helseføretaket skal kunne tilby likeverdige tenester til alle i fylket, samtidig som ein sikrar berekraft både når det gjeld fag, kompetanse og økonomi. Det betyr meir omfattande omstillingstiltak. Møre og Romsdal har fire sjukehus med fullt vaktsystem og døgndrift på fire operasjonsavdelingar. Når utviklingsplanen no skal konkretiserast, er det varsla at ein vil sjå på både struktur og oppgåvefordeling mellom sjukehusa.

Helse Midt Norge har slått fast at Ålesund sjukehus skal vere det mest differensierte sjukehuset i Møre og Romsdal, og det må det aldri herske tvil om. Utviklingsplanen må ta omsyn til at sjukehusa i Ålesund og Volda har store investeringsbehov for å kunne drive framtidsretta. Det kan ikkje leggast opp til at eventuelle overskridingar på bygging av nytt sjukehus på Hjelset skal svekke sjukehustilbodet i den mest folkerike delen av fylket. Derfor er det viktig med ein open og inkluderande prosess når det framtidige sjukehustilbodet i fylket no skal utformast.

Ny økonomisk smell for helseforetaket

Innfører strakstiltak

Helse Møre og Romsdal melder om 23,1 millioner kroner i minus i resultatet for oktober.