Leder:

Mer politisk styring med Nasjonal transportplan

Styring: Samferdselsminister Jon Georg Dale vil endre måten Nasjonal transportplan utarbeides på. Han vil gi mer makt til fylkene. Her sammen med fylkesordfører Jon Aasen.  Foto: NTB scanpix

Å involvere fylkene sterkere i utformingen av Nasjonal transportplan er et åpenbart fornuftig grep

Leder

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil ha en tettere politisk styring av utarbeidelsen av Nasjonal transportplan. Beskjeden fra samferdselsministeren er at fylkene og de største byene skal spille en viktigere rolle når planen skal lages, mens fagetatene må finne seg i en mer tilbaketrukket posisjon. Fredag samla Dale det som kalles den politiske kontaktgruppen for den neste transportplanen. Det var folk fra fylkene, politikere fra de fire største byene, KS og ledelsen i Statens vegvesen, Avinor og Jernbanedirektoratet.

Beskjeden fra Dale var at han vil innføre en ny måte å jobbe fram transportplanen på, den skal legges fram for Stortinget våren 2021. Tradisjonelt har fagetatene hatt en tung hånd på rattet når denne omfattende planen er blitt laget. Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og det daværende Jernbaneverket har i forkant av den politiske behandlingen laget sin egen plan, med egne prioriteringer samt beregninger av kostnadene og presentert den på en stor pressekonferanse.

Det har gitt disse tunge etatene betydelig makt. En makt Dale åpenbart forsøker redusere. I stedet vil han ha fylkene langt sterkere på banen. Han gir fylkene en åpen dør for å fremme sine forslag til hvilke prosjekt som skal prioriteres. Det gir dem mer innflytelse, samtidig som det gjør det langt vanskeligere for fylkespolitikerne å komme i ettertid med kritikk av transportplanen.

Dale ønsker også at en i større grad enn hva tilfellet er nå, setter seg ned og analyser hvilke framtidige transportbehov det enkelte fylke har, før en kommer med listen over store prosjekt som en ønsker å få bygget ut. Det framstår som fornuftig da fylkene allerede sitter på mer overordna planer for hvordan de ønsker å bygge ut egen infrastruktur.

I sum mener vi samferdselsministeren peker ut en riktig retning for hvordan en skal forme en samferdselspolitikk for framtida.

Nasjonal transportplan har etter hvert fått status som et styrende dokument for prioritering av samferdselsutbygginger. Å involvere fylkene og de største byene sterkere i den prosessen er et åpenbart fornuftig grep.