Leder:

«Ungt engasjement for klima må takast på alvor»

Fredag deltok tusenvis av elevar over heile landet i demonstrasjonar med klar bodskap om ei berekraftig framtid.

KLIMA: Redd jorda, var den klare meldinga frå unge demonstrantar sist fredag. Både i Volda og Ålesund var det mange elevar som deltok.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Barn og unges sterke engasjement, kan gjere det lettare å få gjennomslag for upopulære tiltak

Leder

Det er eit verdifullt og viktig engasjement, som set klima på den politiske dagsorden.

Klima har lenge vore eit tema det har vore vanskeleg å skape interesse for, sjølv om det er stor semje om at konsekvensane kan bli katastrofale dersom vi ikkje klarer å redusere dei skadelege utsleppa. Ei 16 år gamal jente frå Sverige viser at eitt enkelt menneske kan gjere ein stor forskjell.


Klimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris

Den svenske 16-åringen Greta Thunberg har fått ungdommer over hele verden til å engasjere seg i klimasaken. Nå hedres hun med nok en pris.

Greta Thunberg starta sin skulestreik for klimaet i fjor haust, og har etter kvart fått med seg unge over heile verda. Ho skapte stor merksemd då ho heldt tale på FNs klimatoppmøte i november, og refsa internasjonale politikarar for å vere handlingslamma.

Mellom 2–300 skoleelever møtte opp for å streike for klimaet:

«Tut og kjør, kloden dør»

Thunberg kritiserte vaksne for å ikkje våge å ta tak i problema, men overlate heile byrda til barn og barnebarn.

FNs klimapanel la i fjor fram rapport som viser at risikoen for katastrofale konsekvensar kan reduserast dersom vi klarer å stanse den globale oppvarminga på 1,5 gradar, i staden for at den aukar med to gradar. I dag styrer verda mot opp-varming på tre grader. Med auka oppvarming aukar risikoen for ekstremvêr og store øydeleggingar. Skal vi klare å snu utviklinga, betyr det i praksis at verdas klimautslepp må reduserast med 45 prosent innan 2030. Internasjonalt samarbeid er avgjerande, men kvar enkelt av oss må også bidra.


Vil ikkje vente lenger med å redde jorda

Det vart halde mange klimaappellar i Volda. Dei yngste fekk det siste ordet.

Med Granavolden-plattforma la dei fire regjeringspartia grunnlag for ein meir offensiv klimapolitikk. Målet er å kutte utsleppa raskast mogleg, og samtidig utvikle teknologiske løysingar som kan legge grunnlag for nye og grøne arbeidsplassar.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Skal Norge nå dei måla som regjeringa har forplikta seg til å oppfylle, vil det krevje stor innsats på mange ulike område.

Politikarar må ha evne og vilje til å gjennomføre endringar som er viktige for framtidige generasjonar. Barn og unges sterke engasjement for klimaet kan gjere det lettare å få gjennomslag for upopulære tiltak, fordi foreldre og besteforeldre blir utfordra til å ta personleg ansvar.

Dei unge har ei viktige stemme, og det er all grunn til å ta uroa deira på alvor.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder