Leiar:

«Meir verdiskaping å hente frå sjømat»

Veks: Sjømatnæringa har vokse kraftig både i eksportverdi og bidrag til norsk verdiskaping dei seinare åra. Denne veksten både kan og bør halde fram. Illustrasjonsfoto. 

Vi må ta «heim» meir av vidareforedlinga av råstoffet

Leder

Så langt i år har Norge eksportert sjømat for 34,5 milliardar. Ein samanhengande vekst dei seinare åra held fram, og vi har igjen fått ein ny rekord. Aldri før har norsk sjømatnæring eksportert for så store verdiar i løpet av eitt kvartal.

Bygd på ei berekraftig forvaltning av ressursane er det framleis rom for at sjømatnæringa kan vekse endå meir og bety meir for norsk økonomi og verdiskaping.

April ble en svært sterk måned for norsk sjømateksport

Norge eksporterte sjømat for 8,8 milliarder kroner i april, opp nær 900 millioner kroner sammenlignet med april 2018, blant annet etter rekordpriser på skrei.


Ikkje minst bør vi klare å ta ut endå meir verdiskaping frå ressursane, både frå fiskeri og frå oppdrettsnæringa. Vi lever i dag godt på å vere ein stor råvareeksportør. Skal vi ta ut meir av potensialet i denne næringa, bør vi leggje betre til rette for auka vidareforedling i Norge.

Ei viktig årsak til den sterke veksten i eksportverdi i april er høge prisar på skrei og auka etterspurnad etter laks. I april eksporterte norsk sjømatnæring for 8,8 milliard kroner, nær 900 millionar meir enn i same månad i fjor.

Sidan 2013 har vi hatt sterk og samanhengande vekst i verdiskapinga i både fangst, oppdrett og fiskeforedling. Lav kronekurs og gode prisar ligg til grunn for denne sterke veksten. Dett har gitt god lønsemd. Særleg gjeld dette for oppdrett, men også fiskeria har fått sitt.

Kronikk:

Fiskeri: «Helt rått og skikkelig godt»

Kokte, ferske reker servert ved vannkanten er for mange synonymt med den perfekte sommerfølelsen. Tilgangen på disse rekene er derimot ustabil og lønnsomheten for kystfiskeren kan være utfordrende.


Ifølgje ei ringverknadsanalyse få SINTEF i fjor, er den samla verdiskapinga, inkludert tilknytte næringar, nær dobla frå 2012 fram til i dag. For fiskeri- og havbruksnasjonen Norge har dette stor betydning for sysselsetting og busetnad langs kysten – og for å trygge norsk velferd.

Ein slik vekst er ikkje vaksinert mot tilbakeslag. Ein kraftig styrking av kronekursen eller svikt i forvaltninga av ressursane kan snu denne trenden. Det er også klart at når vi haustar av naturressursar, så er det avgrensa kor mykje vi kan ta ut. Det set eit tak på ein volumbasert vekst.

Sperre gjenvalgt som leder

Inger-Marie Sperre får fornyet tillit i Sjømat Norge.


Vi må ta «heim» meir av vidareforedlinga av råstoffet. Skal vi få til dette, må vi styrke konkurransekrafta til norsk foredlingsindustri. I konkurransen med land som både har lågare kostnader og betre marknadstilgang enn oss, må det eit samla løft frå styresmakter og næringa for å få dette til. Vi må våge å leggje meir kraft i eit slikt løft. Det er det verdt.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder