«Fotoboksene bergar liv»

Gjennomsnittsmåling Regjeringa vil redusere talet på strekningar med automatisk snittmåling av fart. Med det seier den nei til eitt av dei mest effektive tiltaka for å berge liv i trafikken.  Foto: Linda Eikrem / Vikebladet

Leder

Politiet vil ha fleire fotoboksar som måler snittfart. Regjeringa vil ha færre. Difor blir planlagde prosjekt stoppa, og politiet og Statens vegvesen er sett til å fjerne eksisterande strekningsmålingar. Ålesunds-tunnelane vert ei av dei siste strekningane på lang tid som får slik måling.


Trygg trafikk frykter fjerning av fotobokser: – Flere kan bli drept i trafikken

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ønsker å redusere bruken av fotobokser på norske veier. Trygg Trafikk frykter konsekvensene.


Framstegspartiet fekk gjennomslag for dette under forhandlingane på Granavolden i vinter. Trass i faglege råd om det motsette, er dette altså no regjeringa sin offisielle politikk – blant anna saman med eit mål om å heve maksimal fartsgrense til 120 kilometer i timen.

Samtidig slår regjeringsplattforma fast at nullvisjonen står fast. Det er vanskeleg å sjå den logiske samanhengen i dette.


Fakta om fotoboksene som fersker flest

Dette er fotoboksene der flest trafikanter fikk forenklet forelegg i 2018:

 • 1. Rv159 Rælingstunnelen mot Lillestrøm, Rælingen kommune
 • 2. Rv4 Åneby, Nittedal kommune
 • 3. E18 Svartskog mot Oslo, Oppegård kommune
 • 4. E39 Fløyfjelltunnelen sørover, Bergen kommune
 • 5. Rv3 Øksna sørgående, Elverum kommune
 • 6. E18 Hovet/Brattås, Porsgrunn kommune
 • 7. E16 Arnanipatunnelen retning øst, Bergen kommune
 • 8. Fv580 Helldalen østover, Bergen kommune
 • 9. E39 Vesterveien, Kristiansand kommune
 • 10. Rv301 Langestrand-nord, Larvik kommune
 • 11. E6 Omkjøringsveien nordgående, Trondheim kommune
 • 12. Rv190 Vålerengtunnelen, sørgående løp, Oslo kommune
 • 13. E39 Fløyfjelltunnelen nordover, pkt. 2, Bergen kommune
 • 14. Rv25 Finstad-Bergeberget, Elverum kommune
 • 15. Rv3 Øksna nordgående, Elverum kommune
 • 16. Rv150 Ring 3 v/ Granfosstunnelen, Oslo kommune
 • 17. Rv7 Svenkerud, Nesbyen, Nes kommune i Buskerud
 • 18. Fv557 Knappetunnelen, sørgående løp, Bergen kommune
 • 19. Fv410 Saltrød-øst, Saltrød, Arendal kommune
 • 20. E6 Skatval kirke fra Levanger, Stjørdal kommune

Kampen mot trafikkdøden er ei av dei mest vellykka satsingane i norsk samferdslepolitikk det siste halve hundreåret. Talet på døde har gått ned frå over 500 til 100 frå 1970-talet. Berre i løpet av det siste tiåret er talet på trafikkdrepne halvert.

Mykje skuldast tryggare vegar og tryggare bilar, men det forklarar ikkje alt. Norge har hatt langt større suksess enn til dømes Sverige. Bilane er like trygge der, og standarden på hovudvegane langt betre. Innsatsen for å få ned farta er ei viktig forklaring på skilnaden.


Effektiv fartsmåling avslørte mange bilistar i Møre og Romsdal i fjor:

26 bilførarar mista førarkortet i fotoboksar

Snittmålinga i Eiksundtunnelen kom i gang igjen i fjor. Det merka mange bilistar som køyrde ulovleg fort.


Høg fart tar liv. I meir enn kvar tredje dødsulykke er farta anten årsak til ulykka eller til at den får eit dødeleg utfall. Kampen for å berge liv og kampen mot fartsoverskridingar er difor to sider av same sak.

Omsyn til personvernet blir brukt som argument for å droppe fotoboksene. Samferdselsministeren meiner dei har eit element av overvaking ved seg. Det er rett, og ein må gjere det ein kan for å trygge personvernet. I bruken av fotoboksar er dette omsynet løfta høgt.

Vanlege fotoboksar fotograferer berre lovbrot. Ved strekningsmåling blir alle fotografert, men bileta av dei lovlydige blir ikkje lagra. Personvernet er altså langt betre teke i vare enn ved kameraovervaking på butikkar og bensinstasjonar, der det skal hindre tjuveri og hærverk.


Kameraovervåking innføres i slakterier

Kameraovervåking i slakterier er et av tiltakene landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og representanter for svinenæringen innfører etter NRK-dokumentar.


Også skular, barnehagar, grenseovergangar, innfartsparkeringar og – no sist – slakteri er det gjort framlegg om å kameraovervake i den seinare tid, fleire av desse etter initiativ eller med støtte frå samferdselsministeren sitt eige parti.


Omfattende kameraovervåking på norske skoler

Oslo (NTB): Flere tusen norske elever går på skoler med kameraovervåking. Datatilsynet kaller praksisen problematisk.


Vi kan ikkje legge terskelen høgre i kampen for å berge menneskeliv enn i vernet av eigedom, dyrevelferd eller grensevern.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder