Leiar:

«Vi må ta betre vare på dei som vil bli sjukepleiarar»

Fråfall: Skal vi gjere noko med den store mangelen på sjukepleiarar, må vi også klare å hindre fråfallet både frå sjukepleiestudiet og frå yrket.   Foto: NTB Scanpix (Illustrasjonsfoto)

Endå viktigare er det å tilby ferdig utdanna sjukepleiarar stillingar som dei både kan leve med og av

Leder

Om to veker tar rundt 5.000 nye studentar fatt på utdanninga til den mest etterspurde yrkesgruppa i helsevesenet – sjukepleiarar. Skal vi trygge kvaliteten i helsetilbodet vår, er det avgjerande at vi også klarer å halde på desse.

Altfor mange hoppar nemleg av studiet før dei er ferdig utdanna sjukepleiarar. Særleg gjeld dette menn, men dei er ikkje åleine. Dette kjem på toppen av at svært mange sluttar i yrket få år etter at dei er uteksaminerte.

Denne lekkasjane er vi nøydde til å stoppe. Skal vi klare å gjere noko med den store og veksande mangelen på sjukepleiarar, må vi redusere fråfallet både før og etter avgangseksamen. Her må sjukepleieutdanningane, arbeidsgjevarar og arbeidstakarorganisasjonane ta ansvar saman.


Over 3.000 har fått tilbud om ledige studieplasser

Nesten 8.000 ledige studieplasser har blitt tilbudt 3.357 søkere etter årets hovedopptak.


Talet på søkjarar til sjukepleiestudiet gjekk ned med rundt 18 prosent frå i fjor til i år. Det er likevel inga krise. Ei viktig forklaring er truleg dei nye karakterkrava i norsk og matte, der søkjarar frå i år må ha minst karakteren 3 i desse to faga.

Trass i dette er det likevel ikkje mangel på søkjarar det står i. Det er framleis langt fleire kvalifiserte søkjarar enn studieplassar. Ved NTNU i Ålesund var det år til dømes 1095 kvalifiserte søkjarar til dei 130 studieplassane. Tala var nesten like høge ved Høgskolen i Molde.


Åtte av ti får studieplass, halvparten fikk førstevalget

Rekordmange er tilbudt studieplass i årets hovedopptak, og sykepleierne får 225 nye plasser. Men arbeidet med å øke andelen ytterligere er vanskelig.


Det bør altså framleis vere råd å auke rekrutteringa til yrket ved å opprette endå fleire nye studieplassar i åra framover, med fleire enn dei 225 som kom til frå i fjor til i år. Dette bør regjeringa følgje opp. Auka utdanningstakt er eitt av dei viktigaste tiltaka mot sjukepleiarmangelen.

Utan at vi klarer å få ned fråfallsprosenten, kjem vi likevel ikkje langt. Studiestadane må bli flinkare til å hjelpe ferske studentar over den faglege kneika mange opplever. Framtidige arbeidsgjevarar må også gjere sitt. Det handlar blant anna om at kommunane tilbyr nok praksisplassar.


NTNU vil ta grep om studentens misnøye

Av alle sykepleierstudier i Norge kommer sykepleiestudiet i Ålesund dårligst ut i NOKUTS studiebarometer. Nå ønsker NTNU å ta grep.


Endå viktigare er det å tilby ferdig utdanna sjukepleiarar stillingar som dei både kan leve med og av. Det er til å forstå at studentar som allereie slit med pensum kan misse motivasjonen når «belønninga» dei ser fram til, er ein liten stillingsprosent og eit liv som evig tilkallingsvikar.