Leiar

«Kartlegging er viktig, men no hastar det å gjennomføre»

Miljøgift: Her ligg uante mengder tjære og andre miljøgifter i den såkalla gassverkstomta i Ålesund sentrum  Foto: Staale Wattø

Leder

Miljøgifter i norske kommunar skal kartleggast. Klimaendringar kan føre til meir nedbør, flaum og skred, og forskarar fryktar at meir ekstremvêr kan føre til at miljøgifter blir spreidde ut i naturen. Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Vestlandsforsking har nyleg fått 2,9 millionar kroner av Regionalt forskingsfond vest til å utvikle nye forvaltingsverktøy for å kartleggje og vurdere korleis klimaendringar kan auke faren for miljøgifter og ureining.

Det er viktig at det blir auka kunnskap om lokale miljøgiftkjelder. Det er viktig at det blir lagt vekt på å førebyggje alvorleg forureining. Miljøgifter vert brote sakte ned i naturen, og kan spreie seg over store avstandar med havstraumane. Kartleggingsprosjektet er såleis både viktig og nyttig. Men kartlegging er ikkje nok. Tiltak må gjennomførast.

I Ålesund er det til dømes kartlagt fleire område med forureina masser, både på land og i sjøen. Undersøkingar har vist at sjøbotnen i Aspevågen, Steinvågsundet og Volsdalsvågen er alvorleg forureina. Første undersøking av sjøbotnen i Aspevågen vart gjennomført i 1979, og er seinare supplert med vel 50 undersøkingar og overvakingsprogram. Etter planen skal det gjennomførast fleire undersøkingar i år og neste år, før arbeidet med mudring og tildekking kan starte ein gong i 2021. Samtidig må alt tilsig av miljøgifter frå land stansast, for å unngå at tildekkinga blir forgjeves.


Fjernet 1.000 tonn forurenset masse fra Ysteneset

Fylkesmannen viser til en sluttrapport fra Norconsult. Som viser at det tilsammen har blitt fjernet 970 tonn med forurenset masse fra tomta hvor Ålesund gassverk tidligere var.Krever miljøtiltak:

Nytt lag miljøgift har lagt seg oppå giftlokket

I et pilotprosjekt ble 11.000 kvadratmeter sterkt forurensa sjøbunn utenfor Fiskerstrand verft i 2010 dekket over med biokalk og aktivt kull. Men et nytt lag miljøgift har lagt seg oppå giftlokket.


I fjor fjerna Ålesund kommune 920 tonn forureina masse frå den såkalla gassverkstomta i Ystenesgata, men framleis ligg det igjen uante mengder tjære under bygningar og vegar. Dette er tjære på nivå med «farleg avfall». I sjøen utanfor er det påvist ekstremt høge verdiar av tjærestoff, samt miljøgifter som PCB, kopar og TBT. Det er mildt sagt urovekkande.

Vi har forståing for at oppryddinga er komplisert, og at det er viktig med undersøkingar for å finne rette måten å fjerne miljøgiftene på. Men kvifor må det ta så uendeleg lang tid? Vi etterlyser høgare prioritering og sterkare innsats for å fjerne forureininga som allereie er påvist, og som det hastar å gjere noko med.


Brusdalsvatnet:

Ålesund kommune har fått forlenget frist for kartlegging av potensielle miljøgifter: Mattilsynet: – Vi forventer at denne fristen overholdes

Etter krav om miljøundersøkelser har Ålesund kommune selv undersøkt forurensning fra deponi rundt drikkevannskilden Brusdalsvatnet. Men Mattilsynet vil ha grundigere undersøkelser utført av fageksperter og har gitt kommunen utsatt frist.