«Gradvis nedbygging»

Tidskritisk: For alvorleg skadde pasientar er oftast tida ein kritisk faktor. Å fjerne det einaste traumetilbodet mellom Ålesund og Førde vil derfor kunne svekkje pasienttryggleiken.  Foto: Knut Arne Aarset

Kampen mot nedleggings-spøkelset vart vunnen. Framlegget om å fjerne traumefunksjonen liknar eit forsøk på å oppnå det same

Leder

Leiinga ved Helse Møre og Romsdal vil kutte ut sjukehuset i Volda som traumesjukehus. Det er vanskeleg å sjå korleis dette gjer tilbodet til befolkninga på søre Sunnmøre og i Nordfjord betre.

Tvert imot ser det ut til at omsynet til pasientane ikkje kjem først. Slik framstår forslaget som nok eit steg på vegen for å svekkje lokalsjukehuset, og med det også helsetilbodet til innbyggjarane i regionen.

Anbefaler at Volda skal være akuttsjukehus uten traumefunksjon:

Vil kutte ut traumefunksjon i Volda

Direktør Nils Kvernmo anbefaler at Ålesund og Molde skal ha akuttsjukehus med traumefunksjon, men ikke Volda og Kristiansund.


Før helseføretaket, gjennom ein grundig risikoanalyse, kan dokumentere at dette ikkje fører til auka risiko for alvorleg skadde pasientar, bør kuttframlegget leggjast bort. For omsynet til pasientane sin tryggleik må kome først.

I nokre høve er samling av kompetanse og utstyr på få stadar nettopp ein måte å gjere tilbodet til pasientane betre på. Det gjeld funksjonar som krev svært spesialisert kompetanse eller breitt samansette team. For tilbod der tid og reiseveg ikkje er kritisk, kan det vere til beste for pasientane.

Folkeaksjonen for Volda sjukehus reagerer på planene om å fjerne traumefunksjonen ved sjukehuset:

– Svak, tynn og mangelfull begrunnelse

Nestleder Jørund Knardal i Folkeaksjonen for Volda sjukehus er ikke imponert over argumentene for å kutte ut traumefunksjonen ved sjukehuset.


Når tid er ein kritisk faktor, eller sjølve transporten inneber ein auka risiko eller belastning, bør ein derimot leggje mindre vekt på slike «stordriftsfordelar».

Som Senterpartiet sin helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, seier til Sunnmørsposten, så hjelp det lite å bli frakta til Ålesund om du ikkje er i live når du kjem fram.

Forslag frå klinikkane i Helse Møre og Romsdal:

Har klart å kutte for 63 millionar kroner

Ei liste med sparetiltak for 63 millionar kroner er lagt fram, men det trengst kutt for ytterlegare 22 millionar kroner før Helse Møre og Romsdal har nådd sparekravet.


Det er meir krevjande å oppretthalde eit traumetilbod ved eit lite sjukehus enn ved eit stort. Også i dag er det skilnad på kva sjukehusa i Volda, Ålesund og Trondheim kan ta på seg. Ved dei større sjukehusa er det tilgang på betre utstyr, kompetanse og fleire støttefunksjonar. Pasientane med dei alvorlegaste skadane må sendast vidare, og det må det vere låg terskel for å gjere.

Ved mindre sjukehus er det sjølvsagt også større behov for å kompensere for eit lite tal pasientar med å trene oftare, og trening kostar pengar. Sett i høve til at ein her vil fjerne det einaste traumetilbodet mellom Ålesund og Førde, er det likevel snakk om småpengar. Styret i Helse Møre og Romsdal bør i alle fall ikkje la økonomi vere avgjerande.Volda sjukehus stod for nokre år sidan i fare for å miste statusen som akuttsjukehus. Kampen mot nedleggings-spøkelset vart vunnen. Framlegget om å fjerne traumefunksjonen liknar eit forsøk på å oppnå det same, berre med små steg. Det er det god grunn til å protestere mot.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder