Leder

«Meningsløst å stoppe fartsovervåking i Ålesundtunnelene»

Kverve: Skilt som varsler strekningsmåling ved innkjøringa til Ellingsøytunnelen på Kverve på Ellingsøya. Men Samferdselsdepartementet sier nei til å starte opp.  Foto: Staale Wattø

Klarer ikke å se en eneste fornuftig begrunnelse for at det ikke skal settes i gang strekningsmålinger

Leder

Politisk ledelse i Samferdselsdepartementet har gitt beskjed til Statens vegvesen om at det ikke skal settes i gang nye fotobokser med strekningsmåling (ATK). Vedtaket får blant annet betydning for Ålesundtunnelene der det er montert flunkende nytt utstyr til åtte millioner kroner. Utstyr som risikere å bli stående ubrukt.


Ålesund:

Ber Dale starte fartsmålinger i Ålesundstunnelene

Leder i samferdselskomiteen, Helge Orten, ber samferdselsminister Jon Georg Dale starte opp strekningsmålinger i Ålesund-tunnelene.


Det er ikke bare sløsing med offentlige midler, det er også etter vår mening en helt meningsløs beslutning sett i lys av trafikksikkerheten. Både Staten vegvesen og Trygg Trafikk advarer i klare ordelag mot dette, og viser til at denne typen fartsmålinger har en klar effekt på ulykkesrisikoen.

De siste 30 årene har det vært åtte trafikkulykker med alvorlig personskade og død i de to tunnelene fra Ålesund og ut til Valderøya. I tillegg har det vært en jevnt økende trafikk. Den såkalte årsdøgnstrafikken (Ådt) er nå opp i hele 10.000 biler. Det er så stor trafikk at skulle tunnelene blitt bygget i dag, ville det kommet krav om to separate tunnelløp. I tillegg har Ellingsøytunnelen en stigning på hele 8,5 prosent noe som gjør at det blir registrert svært høy fart på mange i bunnen av den tunnelene.


Ingen snittmåling i ålesundstunnelene inntil videre:

Brukte åtte millioner på nytt utstyr – blir stående ubrukt

Utstyret som er satt opp i ålesundstunnelene for å måle gjennomsnittsfarta og avsløre de som kjører for fort, skal inntil videre ikke tas i bruk. Det har den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet bestemt.


Med dette som bakteppe blir det helt uforståelig at samferdselsminister Jon Georg Dale stopper innføringer av strekningsmålinger. Det framstår som en beslutning basert på populisme og ikke faktabasert kunnskap.

Vi er enige med Helge Orten, leder i samferdselskomiteen, som peker på at det i tunneler er tilnærmet umulig å drive med ordinære fartskontroller med radar, og at strekningsmålinger dermed er et godt tiltak for å kontrollere at folk holder seg til fartsgrensen.

Regjeringen legger til grunn for sin samferdselspolitikk den såkalte nullvisjonen. Altså at det på sikt ikke skal forekomme dødsulykker i trafikken. Vi har et stykke igjen før det målet er nådd, men ulykkesstatistikken viser at tallet på dødsulykker går ned. I fjor ble 108 personer drept i trafikken. Det er laveste nivået målt mot tallet på biler vi noen gang har hatt.


MDG-politiker i Ålesund:

Etterlyser snittmåling tunnelene

– Det er en rar beslutning av ledelsen i samferdselsdepartementet å stoppe snittmålingen som var planlagt i Ålesundstunellene. Det sier MDG-politiker Martin Andreas Hagen i Ålesund.


Årsakene til det er flere. Bilene er blitt sikrere, de mest trafikkerte vegene er blitt tryggere og bøtenivået for å kjøre for fort er høyt. Samtidig drives det jevnlige kontroller av hastighet på vegene. Sett i lys av dette klarer vi ikke se en eneste fornuftig begrunnelse for at det ikke skal settes i gang strekningsmålinger gjennom Ålesundtunnelene.