Leder

Gapet mellom sjukehusene og kommunene må tettes

Helseminister Bent Høie (H) vil ha et langt tettere samarbeid mellom sjukehusene og kommunene..   Foto: Terje Pedersen

Leder

Det gapet som i dag er mellom den kommunale helsetjenesten og sjukehusene må tettes. De nye helsefellesskapene som regjeringen nå etablerer kan være en første skritt i riktig retning.

VG avdekket denne uken at helseforetakene i perioden 2012 til 2018 hadde gitt kommunene bøter på i alt 1,4 milliarder kroner fordi kommunene ikke var i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter.

Når en utskrivningsklar pasient må være på sjukehuset, kan helseforetaket utstede en bot til kommunene pasienten hører hjemme på 4.800 kroner døgnet. Dette er riset bak speilet sjukehusene har overfor kommunene.


Helseministeren med ny sjukehusplan:

Garanterer at Volda består som akuttsjukehus

Helseminister Bent Høie gjør det klart at Volda sjukehus skal bestå som akuttsjukehus. – Sjukehuset vil få mer å gjøre. Ikke mindre, sier Høie. I dag la han fram sin nye fireårige sjukehusplan.


Helseminister Bent Høie la fredag fram sin nye sjukehusmelding. Meldingen setter mål som sjukehusene skal innfri i løpet av de neste fire årene. En av Høies ambisjoner er å få denne bøteleggingen helt bort. De nye helsefellesskapene er virkemiddelet Høie håper skal ordne opp i dette.

Helsefellesskapene er en avtale mellom KS og helseforetakene. Landet deles nå inn i 19 helsefellesskap. Et for hvert helseforetak. Her forplikter begge parter seg til å inngå et tett samarbeid på flere nivåer om hvordan sjukehusene og de kommunale helsetjenestene skal samarbeide. Øverste organet i dette samarbeidet er generalforsamling med ordførerne og ledelsen i helseforetaket.

Dette er på mange måter Solberg-regjeringens svar på den såkalte samhandlingsreformen som ble innført med Stoltenberg-regjeringen. Denne reformen hadde mange av de samme ambisjonene som det Høie nå legger fram. Skiftende regjeringer har sett behovet for, og forsøkt få til, ett bedre og tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Men én ting er å ønske det, en annen sak er å faktisk få det til å fungere.


Høie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan

Sykehusene må bli mer utadvendte, mener helseminister Bent Høie (H). I den nye nasjonale planen er hovedgrepet økt samarbeid mellom sykehus og kommuner.


Med å ta i bruk ny teknologi ser en for seg at i framtida kan en rekke av de behandlingene folk i dag er innlagt på sjukehus for å få, kunne bli utført i hjemmet. Det er et ønske fra mange pasienter og gjort på riktig måte kan det også være med på å spare staten for store utgifter.

Men skal en komme dit fordrer det et langt tettere samarbeid mellom kommunene og sjukehusene enn det vi har i dag. Det må være et samarbeid basert på mer likeverdighet og der pasientens beste står i fokus. Det innebærer også at det svarteperspillet en ser i dag rundt utskrivningsklare pasienter opphører. At offentlige etater bruker skattepengene til å sende hverandre bøter i milliardklassen er meningsløst. De pengene kan brukes bedre.