Økonomien raskare ut av sjukesenga

Ubrukt: Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) under presentasjonen av krisepakkane i mars. No syner det seg at det meste av rammene for desse er ubrukte.  Foto: Terje Pedersen

Leder

Næringslivet har brukt langt mindre enn venta av støtte-milliardane som vart sett av til koronakrisa. Mykje tyder på at krisa vart mindre djup enn venta.

Det kan gi håp om at den også blir mindre langvarig enn frykta.

Likevel er det ingen grunn til å blåse av kriseberedskapen. Delar av næringslivet kjem til å kome sterkt svekka ut av dette året. Og sjølv om det lysnar også i internasjonal økonomi, ligg framleis blytunge skyer i horisonten.


Næringslivet har brukt mykje mindre koronastøttemidlar enn venta

Mindre enn ti prosent av dei 50 milliardar kronene regjeringa sette av til kontantstøtte til næringslivet er brukt. Regjeringa håpar det verste er over.


Etter at krisetiltaka vart sett inn i kampen mot korona-pandemien i midten av mars, kom krisepakkane frå Regjeringa på stripe. Blant anna vart det innført ei ordning med statsgaranterte lån og ei kontantstøtteordning.

Rammene for desse to ordningane åleine var på 100 milliardar. Sett i høve til det som var utgangspunktet i mars og starten av april, er det allereie no sikkert at behovet for krisehjelp er langt, langt mindre.

Mindre enn ti prosent av dei 50 milliardane som var sett av til kontantstøtte, er brukt. Ordninga skulle gi hjelp til bedrifter med stort fall i omsetnaden. Så langt er det utbetalt berre 4,5 milliardar, skriv E24.


Oljeprisen nærmar seg nivået frå før kollapsen

Nordsjøolje blir omsett tidleg tysdag ettermiddag for 44,70 dollar fatet. Det er det høgaste sidan starten av mars, då prisen kollapsa.


Tilsvarande er det for dei statlege lånegarantiane. Desse skulle sikre bedrifter i akutt likviditetsskvis på grunn av pandemien. Her er det brukt berre 9,3 milliardar så langt, også det av ei ramme på 50 milliardar.

Stadig færre søkjer no om støtte frå dei statlege krisepakkane. Samstundes fell talet på arbeidssøkjarar kraftig, drivstoffsalet nærmar seg normalen, oljeprisen har tatt seg inn att, bustadprisane stig og talet på covid 19-pasientar på norske sjukehus var onsdag nede i tre. I det siste har medisingigantane meldt om store framsteg på vaksinefronten.

EU vart denne veka samde om ein rekordstor krisepakke. IMF spår no er at internasjonal økonomi kan kome raskare tilbake enn venta.


EU-leiarane har oppnådd semje om korona-krisepakke

EU-leiarane har vorte samde om ein historisk korona-krisepakke som skal dempe øydeleggingane som koronapandemien har utløyst, opplyser EU-presidenten.


Alt dette er nyheiter som bidrar til finansiell stabilitet, optimisme og ny vekst.

Trass alle desse lyspunkta må vi minne oss på at kampen mot pandemien ikkje er over, korkje på sjukehusa eller i styreromma.

Arbeidsløysa er på over ni prosent. Delar av reiselivsnæringa slit framleis tungt. Det same er tilfelle i fleire andre bransjar, slik som opplevings- og kulturbransjen. Svært mange land har også i dag stigande smittetal og urovekkjande høg gjeldsvekst.

Pandemien kan sende nye sjokkbølgjer inn i internasjonal økonomi.

På ny kan vi trenge kraftfulle krisegrep. Igjen bør Regjeringa då bruke kraftig krut, men bør bruke tida no til å finstille siktet for å auke sjansane til å treffe blink.