Sunnmørsposten meiner:

Meir hjelp til berekraftig vekst

Biltrafikk: Berre seks prosent av all persontransport i Ålesund skjer med kollektivtransport, og presset frå privatbilismen på vegnett og miljø er stort. 

Leder

Ni byområde i Norge har i fleire år nytt godt av ein gullbillett i Nasjonal transportplan (NTP). Den sikrar statlege kroner til kollektivtransport og andre tiltak som skal gi berekraftig vekst.

Når transportplanen blir rullert neste år, bør fleire byar få del i slike ordningar.

Slik kan ein leggje til rette for å utvikle sterke regionsentra i heile landet, samstundes som ein kan kutte klimautslepp. På den måten vil vi få både god klimapolitikk og god distriktspolitikk.


Ålesund vil inn i statlig belønningsordning

Vil ha billigere bussbilletter og innfartsparkeringer rundt Ålesund

Ålesund kommune vil ha avtale med staten for å utvikle kollektivtilbudet i kommunen. Nå går de sammen med Bodø, Haugesund og byene i tidligere Vestfold fylke for å få det inn i Nasjonal transportplan.


I 2018 vart det etablert eit nettverk av fem byregionar, mellom dei Ålesund-regionen. Målet var å samle kreftene for å gi dei «nest største» byområda statleg draghjelp i kampen for å halde klimautsleppa nede og sikre berekraftig vekst.

I dagens NTP ligg det 66 milliardar i statlege gulrøter til dei største byane i landet. Det skal bidra til at trafikkveksten der skjer på ein berekraftig måte. Ingen av dei fem byregionane i nettverket som Ålesund er med i har tilgang til slik støtte.

Det er ikkje berre urimeleg, men også uklokt.


Ny byvekstavtale for Oslo og Akershus – staten går inn med 8,5 milliarder kroner

Regjeringen signerer onsdag en ny byvekstavtale med Oslo og Akershus. Denne sikrer blant annet nye midler til kollektiv- og samferdselsprosjekter i området.


Byane i dette nettverket er Bodø, Vestfold-byane, Haugesund, Arendal/Grimstad og Ålesund. Samla folketal er på rundt ein halv million. Dette er også vekstområde med betydeleg trafikkvekst – akkurat som byområda som har tilgang til statlege kroner gjennom byvekstavtalane.

Samstundes er dette byregionar der kollektivandelen lav.

I Ålesund er kollektivandelen på rundt seks prosent. I Oslo blir nær kvar tredje reise gjort med kollektivtransport. I Bergen er kollektivandelen 18 prosent, Trondheim 13 prosent og Stavanger 11.


Kollektivtrafikk i nye Ålesund

Statlige midler kan gi billig buss

Varaordfører i «gamle» Ålesund, Tore Johan Øvstebø (KrF) har noen ideer om hvordan nye Ålesund skal kunne nå målet om 15 prosent kollektivtransport.


Det er gode grunnar til at det er eit stort sprik mellom Ålesund og Oslo. Utfordringane er ulike. Det gjer også at registeret av tiltak og transportløysingar blir ulikt. Det skal mykje til at Ålesund kjem opp i ein kollektivandel på 30 prosent.

Tala for dei mellomstore byområda viser likevel samstundes eit stort potensial. Når kollektivandelen er liten er det truleg fleire lavthengande frukter å hente, slik at ein kan få større gevinst per investert krone. Det er meir krevjande å hente ut slik gevinst der kollektivandelen er stor og tilbodet allereie er godt utbygd.


Kåra til verste sykkelby – igjen

For sjette gang har Syklistenes Landsforening tatt sykkeltempen på Norges 30 største byområder. Ålesund har kommet på sisteplass i alle kåringene.


Gevinstane ein kan hente ut er både reduserte klimautslepp, lågare trafikkpress, mindre køkøyring, betre luftkvalitet og betre bumiljø. Det vil tene nasjonale klimamål og distriktspolitiske mål om å utvikle sterke byregionar i heile landet.

Byvekstavtalane har fungert i storbyane. No bør verktøyet også brukast på «dei nest største».

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder