Sunnmørsposten meiner:

«Utan beredskap for dei mest sårbare»

Høg pris: I alle våre beredskapsplanar må vi ta med korleis vi skal gi vern til dei som er aller mest sårbare. Under koronapandemien har sårbare barn betalt ein ekstra høg pris.  Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Leder

Det er altfor tidleg å skrive historia om pandemien, korleis vi var rusta til å møte den og korleis vi handterte den. Men nokre svar har vi allereie no.

Eitt av dei viktigaste er korleis vi svikta i å verne dei aller mest sårbare barna.

I alle kriseførebygging er målet å identifisere sårbare punkt, og finne måtar å verne desse på. Korleis ein vernar barn og unge er likevel oftast fråverande i statlege beredskapsplanar.


No kjem dommen til koronakommisjonen: – Håpar det blir ein sakleg debatt

I elleve månader har Stener Kvinnsland og Noregs koronakommisjon granska handteringa av pandemien. Onsdag leverer dei rapporten sin.


Koronakommisjonen legg fram sin rapport i dag. Kommisjonen vart sett ned for å evaluere styresmaktene si handtering av koronapandemien. Kommisjonen skal også foreslå korleis vi skal styrke beredskapen og krisehandteringa.

Ein av rapportane kommisjonen har henta inn, syner ein sterk auke av meldingar til barnevernet mot slutten av 2020.

Blant dei mest urovekkjande konklusjonane i rapporten «Konsekvenser av covid-19for tjenestetilbudet blant sårbare barn og unge» er korleis dei mest sårbare barna fekk det verre under pandemien.


Helsedirektøren innrømmer at skolene kunne åpnet tidligere

Helsedirektør Bjørn Guldvog erkjenner at skolene kan ha vært stengt for lenge i fjor vår.


Nedstenging av skular og fritidstilbod gjorde barn som allereie hadde vanskar heime, endå meir utsette for utryggleik, vald eller misbruk. Dette kjem i tillegg med den ekstrabelastninga akkurat desse barna har med sosial isolasjon.

Samstundes reagerte samfunnet med å gjere hjelpa endå vanskelegare tilgjengeleg. Barnevernet og helsestasjonane hadde sterkt redusert tilbod i første fase av pandemien.

Det har ikkje mangla på åtvaringar. Barneombodet, tilsette i skular og barnevern og Bufetat har alle frykta at nettopp dei mest sårbare skulle måtte bere den tyngste børa under pandemien.

Likevel har det altså skjedd.


Kommunane glapp på dei sårbare barna

Tilbodet til sårbare barn og unge vart sterkt redusert i ei rekkje kommunar, spesielt i dei to første månadene av pandemien, viser ei ny undersøking.


Dette er langt frå er eit særnorsk fenomen. Forskingsrapportar frå ei rekkje land syner at færre barn og unge vart registrerte av hjelpeapparatet den første tida under pandemien, ei tid då det var all grunn til å tru at dei fekk det verre.

I beredskapsplanar og meldingar om beredskap er det gjerne lagt stor vekt på behovet å trygge forsyningar og ha beredskapslager av viktig utstyr og varer. Utover dette blir det peika på korleis vi skal sikre miljø, sjukehus, kraftforsyning, ITK, tele, bank og finans og sentrale samfunnsinstitusjonar.


Helsemyndighetene og barneombudet advarer: Barn og unge sliter under strenge tiltak

Kommunene må strekke seg så langt de kan for å sikre at barn og unge får en mest mulig normal hverdag, sier både barneombudet og regjeringen.


I alle slike vurderingar er det også understreka at vi må gjennomføre risiko- og sårbarheitsanalysar med jamne mellomrom.

Koronapandemien syner oss at slike sårbarheitsanalysar manglar for dei aller mest sårbare.

Det kan vi ikkje tillate å skje ein gong til.


Barneombudet: De beste kommunene er ikke de strengeste kommunene

Barneombudet mener det nå er viktig at kommunene gjør gode vurderinger av konsekvensene for barn og unge før de innfører nye perioder med rødt nivå.