Sunnmørsposten meiner:

«Vaksineplikt er absolutt siste utveg»

Vaksinemotstand: Vaksinemotstandarar demonstrerte i Frankrike laurdag mot den mellombelse lova om koronapass.  Foto: Michel Euler / AP / NTB

Leder

Vi er snart klare for trinn fire i gjenopninga av samfunnet etter koronapandemien. Dit har vi kome med lave tal på koronadøde takka vere stor lojalitet til smitteverntiltaka og massevaksineringa frå folk flest – og litt flaks.

Det betyr ikkje at vi enno kan slappe av og leve heilt som før.

Vi bør i alle fall ikkje satse alt på flaksen.


Smitten øker – men FHI foreslår likevel lettelser

Vaksineringen av det norske samfunnet har gjort koronaviruset langt mindre farlig. Nå anbefaler FHI enkelte lettelser selv i en tid hvor smitten stiger.


Til no er det sett over fem millionar enkeltdosar av koronavaksinar i Norge. Meir enn 60 prosent av befolkninga har alt fått første dose, og rundt halvparten av desse er fullvaksinert.

Vi ser ikkje berre lyset i enden av tunnelen, men vi er nær tunnelopninga.

Nordmenn sin vilje til å la seg vaksinere frivillig er den viktigaste enkeltårsaka til at vi snart kan seie at pandemien er rimeleg under kontroll. Dette er gull verdt.


Fakta: Slik ser FHI for seg koronatiltakene framover

Onsdag orienterer regjeringen om koronasituasjonen og vil trolig avklare hva som skjer med videre gjenåpning av Norge. I sin siste risikovurdering kommer FHI med en rekke innspill på hva som bør skje med koronatiltakene:

Hygiene:

– Vi ser ingen grunner til å endre hygienerådene, men folk må fortsatt ha god håndhygiene og holde seg hjemme ved sykdom og bli testet, skriver FHI, som understreker at det ikke er noen gode holdepunkter for at deltavarianten av koronaviruset smitter annerledes enn alfa.

Testing, isolering, smitteoppsporing og karantene (TISK)

– Etter hvert som de aller fleste voksne er vaksinert, kan opplegget for å finne og følge opp nærkontakter av smittede justeres. Karantene i ti dager er et inngripende tiltak, og det blir etter hvert neppe forholdsmessig å benytte det i samme omfang som før, særlig ikke hos barn. Et opplegg med testing kan trolig erstatte karantene for mange nærkontakter. Framveksten av deltavarianten endrer ikke denne vurderingen, skriver FHI.

Kontaktreduserende tiltak:

– Samtidig som delta er i ferd med å overta som dominerende virus i landet, skjer en gradvis avvikling av nasjonale kontaktreduserende tiltak, og vaksinasjonsprogrammet ruller framover, skriver FHI.

Innreisetiltak:

– Risikobaserte innreisetiltak bør fortsette inntil videre, men ikke begrunnet bare i frykt for import av deltavarianten siden den allerede er dominerende i Norge. Slike tiltak bidrar også til overvåkingen av virus som importeres til landet, skriver FHI.

Håndtering av utbrudd:

– Dersom det oppdages lokale utbrudd med delta, må vi få dem under kontroll.

– Siden det nå er så stor og stadig økende immunitet i befolkningen, er det betydelig mindre fare for at lokale utbrudd skal løpe helt ut av kontroll, skape stor sykdomsbyrde og overbelaste sykehusene. Kommunene kan derfor være mer avventende med omfattende kontaktreduserende tiltak; testing og smittesporing er ofte tilstrekkelig. Sykehusene må likevel fortsatt ha beredskap for å kunne håndtere flere pasienter med alvorlig forløp.

Intervall mellom vaksinedoser:

– Vi anbefaler å fortsette med dagens vaksinasjonsstrategi (altså inntil 12 ukers intervall mellom første og andre dose for personer under 65 år som ikke tilhører risikogruppene) – alternativ 1 over – inntil videre. Så snart vaksinetilgangen gjør det mulig, bør intervallet forkortes noen uker, skriver FHI.

Vaksinasjon: omfang

– Ungdom 16–17 år har vi anbefalt å inkludere i vaksinasjonsprogrammet, men endelig beslutning er ennå ikke fattet. Ungdom 12–15 år vurderer vi nå om skal omfattes av vaksinasjonsprogrammet. Vår anbefaling kan ventes om noen uker, opplyser FHI.


I ei rekkje andre land buttar det no imot med vaksinetempoet. Det skuldast ein kombinasjon av fleire årsaker, frå svak motivasjon til direkte vaksinemotstand – i tillegg til at mange land enno står langt bak i vaksinekøen.

Ein stor del uvaksinerte er eit problem for alle.

Så lenge mange ikkje har oppnådd immunitet, er faren at vi får nye og farlegare mutasjonar. Deltavarianten av viruset er eit døme på ein slik mutasjon. Vi kan få fleire.


Frankrike har vedtatt omstridt koronalov

Den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt loven som gjør vaksine obligatorisk for alle helsearbeidere og krever koronapass ved reise og restaurantbesøk.


Dei som vel å la vere å vaksinere seg, tek altså ikkje berre eit val for seg sjølv. Om dei er mange nok, fører det til at alle må leve med restriksjonar lenger og risikoen for nye og meir «aggressive» virusvariantar aukar.

Frankrike strammar no klypa for å få fleire til å vaksinere seg.

Helsearbeidarar kan bli suspenderte om dei ikkje tar vaksine. For blant anna reiser og restaurantbesøk blir koronapass obligatorisk. Dei som bryt reglane kan bli straffa med bøter.


Norge har ingen planer om egne regler for uvaksinerte

Flere europeiske land innfører egne regler for uvaksinerte. Høy vaksinasjonsdekning er blant årsakene til at det samme trolig ikke vil skje i Norge.


Frankrike er her ein gråsone. På den eine sida gjer koronasertifikatet og vaksineringa at gjenopninga kan gå raskare, men altså ikkje for alle. Så gir trugsmålet om sanksjonar reglane eit preg av vaksinetvang.

FHI seier det ikkje er planar om å følgje i Frankrike sine fotspor. Det bør vi halde fast ved.

Det skal vere frivillig å ta imot helsehjelp her i landet så sant ein har samtykkekompetanse eller ikkje direkte trugar andre. Slik må det vere også for vaksinar, same kor mykje grunnlaget for valet står fram uopplyst for andre.

Det betyr ikkje at alle dører skal stå opne for alle. Visse restriksjonar må vi leve med, også slike som skil mellom vaksinerte og uvaksinerte om fordelane klart overgår ulempene.

Men vaksineplikt, tvang og trugsmål om straff må vere absolutt siste utveg.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder