Leder lørdag 25. august 2012:

Bør vi si ja til eggdonasjon?

Bør vi åpne for egg-donasjon her i landet, slik Arbeiderpartiet går inn for?

Leder

Regjeringen arbeider med en revisjon av bio- teknologilova, og i den forbindelse har Arbeiderpartiets stortingsgruppe gått inn for at det også her i landet nå bør åpnes for assistert befruktning med eggdonasjon, og at også enslige kvinner skal få anledning til assistert befruktning. Begrunnelsen fra Ap er at det er urettferdig at par som ikke kan få barn, får hjelp dersom det er mannen som ikke kan få barn, mens dette blir nektet hvis det er kvinnen i forholdet som ikke kan få barn. Ap ønsker å likebehandle egg- og sædceller.

Et klart flertall i Bioteknologinemnda åpnet i fjor for å tillate eggdonasjon også her i landet. Det betyr at kvinner kan få egg fra andre kvinner slik at de kan bære fram et barn. Fagmiljøene har anslått at rundt 200 norske par hvert år vil benytte seg av eggdonasjon. Mange av disse reiser i dag til andre land for å få hjelp. En meningsmåling tyder på at det er et klart flertall som vil tillate også eggdonasjon, men spørsmålet byr på mange etiske dilemmaer og er politisk kontroversielt. Av regjeringspartiene er Sp klart imot og også Høyre og KrF sier nei.

Fram til i dag har det vært slik her i landet at et barn alltid har vært genetisk knyttet til mor. Med eggdonasjon vil en kunne få både en genetisk mor og en mor som bærer fram barnet. Etter dagens norske lov er det den siste som defineres som barnets mor. Ap åpner også for at enslige kvinner kan få assistert befruktning, og at både homofile og heterofile barn kan få nyte godt av ordningen. Det vil altså også måtte gjelde homofile menn i parforhold, men de må i så fall ha hjelp av en mor.

Det at en åpner for eggdonasjon vil uten tvil øke sjansen for at det også her i landet blir tillatt med det som kalles surrogati; at kvinner stiller sin kropp til disposisjon for barnefødsel mot betaling. Hittil har både eggdonasjon og surrogati vært forbudt her i landet. Det virker nå som om Ap er innstilt på at alle skal ha rett til å få barn, og da er surrogati en naturlig følge av en slik holdning. Men etisk er dette på ingen måte uproblematisk. En kan selvsagt begrense surrogati ved bare å tillate at det er norske kvinner som kan opptre som surrogatmødre, men når det først åpnes for slik virksomhet vil en vanskelig kunne hindre at det blir kvinner i lavkostland som driver “billigsalg”. Egentlig kan en slik utvikling åpne for en slags kommersialisert barneproduksjon, og det kan vel ikke være Arbeiderpartiets hensikt?

Par som lengter etter å få barn er ofte i en fortvilt situasjon, og er villige til å prøve nesten hva som helst. Å yte disse hjelp er selvsagt prisverdig, men gjelder ikke lenger den gamle regelen om at det ikke er en menneskerett å få barn? Det vi må unngå er å gjøre barn til en vare som kan kjøpes og selges. Da er det foreldrenes behov som har forkjørsrett og ikke barnets behov og rettigheter. Mindretallet i Bioteknologinemnda har rett i at det vil skape problem å innføre et skille mellom genetisk og biologisk/sosial mor.