Kun fire prosent av reisene i Ålesund-regionen skjer med buss. Totalt er kollektivandelen på sju prosent. Målet er at 15 prosent skal reise kollektivt. Fram dit er det langt.

Nå innføres to måneder med gratis buss. Det skjer samtidig med at bomringen rundt Ålesund skrus på. Kombinasjonen gratis buss og bompenger for bilistene blir et interessant eksperiment for å se om flere er villige til å la bilen stå og velge bussen.

Pris og tilgjengelighet er to grunnleggende faktorer som avgjør om folk velger kollektiv framfor bil.

For å si det litt enkelt. Bussen må gå fra der du er til dit du skal, den må komme seg raskere fram enn den øvrige trafikken, tilbudet må ha en ganske høy frekvens og det må skje til en pris som folk oppfatter som akseptabel.

Busstilbudet i Ålesund, Giske og Sula er i dag er et godt stykke unna å innfri disse kravene. Særlig gjelder det for framkommeligheten. I rushtiden står bussene og stanger i de samme køene som den øvrige trafikken.

Utbygging av kollektivfelt og prioritering av bussen i lyskryss er tiltak som kan være med å bedre dette.

De to månedene med gratis buss, og 40 prosent reduksjon i takstene på hurtigbåtene som går ut fra Ålesund, vil kunne si noen om hvor mye pris har å si.

At flere vil benytte seg av et tilbud i det øyeblikket det blir gratis, er det neppe grunn til å tvile på. Vi bor tross alt på Sunnmøre.

Men det er helt urealistisk å forvente at et kollektivtilbud skal være gratis. Det en må forsøke finne svar på gjennom dette gratisbuss-forsøket, er på hvilket nivå takstene kan ligge for at en skal klare å få langt flere til å bruke bussen.

Fylkespolitikerne håper at en periode med gratis buss skal få flere til å få øynene opp for at bussen kan være et alternativ til bilen.

Om en to måneders prøveperiode er tilstrekkelig til å endre folk reisevaner er vi i tvil om. Men forsøket vil nok vise at pris har en god del å si for om folk velger bussen.

En kraftig økning i tallet på reisende med bussene er en klar forutsetning for å nå målet om en kollektivandel på 15 prosent.

Ålesund kommune vil gjennom bypakken gjennomføre viktige tiltak for å legge til rette for en mer effektiv busstransport.

Men prisene er det fylket som styrer, ikke Ålesund kommune.

Slik sett er det fylket som langt på veg vil avgjøre om investeringene Ålesund gjør for å styrke bussen betaler seg i form av flere passasjerer.