De siste 35 årene er det levert en rekke utredninger om hvordan en skal kunne krysse Storfjorden og få en ferjefri forbindelse mellom Stranda, Sykkylven og Ålesund-regionen.

Nå er det ambisjoner om å gjennomføre en ny studie. En såkalt konseptvalgutredning.

Det som omtales som Storfjordsambandet er en tunnel mellom Stranda og Sykkylven. Videre en ny trase fra Sykkylven til Digernes som inkluderer en ferjefri kryssing av Storfjorden.

Hva dette vil koste vil en KVU kunne gi en pekepinn om. Det som er åpenbart er at en kryssing av Storfjorden vil bli kostbart.

Det er gode grunner for å gjennomføre en KVU-utredning, uten at noen av den grunn bør ha store forhåpninger om at dette er realiserbart med det første.

Det er to hovedårsaker til det. Fylkesveg 60, som dette sambandet går langs, er en fylkesveg og ikke en riksveg.

Forskjellen mellom en riksveg og fylkesveg er at førstnevnte har tilgang på statskassa, mens en fylkesveg har tilgang til fylkeskassa.

Den ene er velfylt, den andre er tom.

Den andre årsaken er reduserte ferjepriser. De kuttene i ferjeprisene som har skjedd det siste året begynner nå å vises igjen i folks lommebøker. Det fører til at den dagen du skal bytte ut ferja med en bompengefinansiert bru, vil bomprisen etter alt å dømme komme til å ligge langt over det som er dagens ferjepriser.

Mye tyder på at folk ikke lenger er like villige som før til å betale en høyere pris for å få en bru i stedet for ferje.

Det gir en høyere risiko for at dette prosjektet ikke kan bli såkalt selvfinansierende.

At ferjeprisene er blitt halvert, og at en rekke strekninger har fått gratis ferje, vil ganske sikkert føre til at Stortinget på nytt må se på hvordan ordningen med underskudd i ferjedrifta kan utbetales som investeringsstøtte for ferjeavløsningsprosjekt.

Når vi i tillegg vet at fylket har en gjeld som om et par år vil være 10 milliarder kroner, og dette prosjektet på toppen av alt ikke engang står på lista over prioriterte samferdselsprosjekt, så er det åpenbart at vegen fram til en realisering er lang.

Det som er en smule nedslående er at dette er et godt vegprosjekt som ville hatt stor nytte ved at en fikk bygget sammen bo- og arbeidsmarkeder og samtidig bedret framkommeligheten for næringslivet i Stranda og Sykkylven.

Men som kjent har fylkespolitikerne valgt å bruke pengene på helt andre prosjekt. Alle parti i fylkestinget er enige om at neste store prosjekt ut er Todalsfjordsambandet.

Et flertall i fylkestinget ser ut til å ha langt større vilje til å satse på vegprosjekt med liten trafikk, framfor vegprosjekt med stor trafikk.

Det er et valg fylkestinget har tatt. Men slik valg har også konsekvenser.

Dette sambandet kan stå som eksempel på det.