Utdanningsdirektoratet anbefaler at mobiltelefonen skal ut av klasserommene både på barneskole, ungdomsskole og videregående skole. De mener også friminuttene bør være mobilfrie på både barne- og ungdomsskolen.

Nå ser det ut som at de videregående skolene i Møre og Romsdal følger anbefalingene fra direktoratet.

Etter forslag fra Senterpartiet vedtok et enstemmig kompetanse- og næringsutvalg at det som hovedregel skal være mobilfritt i klasserommene i de videregående skolene i fylket.

Saken skal videre til fylkesutvalget, før fylkestinget i juni tar en endelig beslutning.

Det er liten grunn til å tro at det vil endre resultatet.

Elevorganisasjonen i fylket reagerer. De er motstandere av et mobilforbud og mener de har blitt for lite involvert i prosessen fram til vedtaket.

Det er godt mulig elevorganisasjonene skulle vært tatt mer med på råd. Måten vedtaket i kompetanse- og næringsutvalget skjedde på er nemlig noe uvanlig.

I innstillingen fra fylkeskommunedirektøren ble et mobilforbud avvist med blant annet henvisning til lærernes rett til å selv velge undervisningsmetoder.

At et enstemmig utvalg likevel velger å stille seg bak et forslag fremmet under møtet, og med motsatt konklusjon er i utgangspunktet en form for politisk styring vi stiller oss tvilende til.

Et såpass inngripende tiltak som mobilforbud på skolene bør støtte seg på en grundig saksutredning. Det mangler i dette tilfellet.

En viktig årsak til at forbud likevel ble utfallet var et brev fra Utdanningsforbundet i fylket der lærernes egen organisasjon viser til at det er stor støtte blant deres medlemmer for en sterkere regulering av bruken av mobiltelefoner i klasserommet.

Når så de nasjonale anbefalingene peker samme veg, mener vi at vedtaket om et forbud bør bli stående.

Mange skoler er i dag mobilfrie, og mange rektorer, lærere og foreldre ønsker innstramminger på dette.

I den forbindelse er det viktig at fylkeskommunen som skoleeier sender et klart signal til skolene. Det vil også gjøre det enklere å håndtere dette både for den enkelte lærer og for skoleledelsen.

Vi har den siste tiden fått en helt nødvendig debatt om skjermbruk generelt i skolen. Det henger sammen med en erkjennelse av at en har gått for langt i å bytte ut de tradisjonelle skolebøkene med bruk at skjerm og it-løsninger.

Forskning viser at tilgang på mobiler for mange fører til dårligere konsentrasjon og læring, og kan bidra til dårligere skolemiljø.

Det er i seg selv gode grunner for å begrense mobilbruken også på de videregående skolene.