Ålesund er muligens et tapt case, tror samferdselsdebattant Ulrik Eriksen. Han mener Ålesund sier ja takk til begge deler når en både ønsker ny firefelts innfartsveg og økt satsing på kollektivtransport.

Eriksen har flere poenger det er verdt å lytte til, men vi har vanskelig for å se at Ålesund er det han karakteriserer som et «lost case» der biltrafikken har vunnet en gang for alle.

Kollektivandelen for Ålesund før pandemien slo til var på rundt seks prosent. Det kan høres lite ut, men det var den høyeste kollektivandelen blant alle byene i fylket, og helt på nivå med kollektivbruken i andre byer rundt i landet på samme størrelse som Ålesund.

Med innføringen av bypakken er målet at denne andelen skal opp til 15 prosent. Det er åpenbart et ambisiøst mål, men slett ikke umulig å nå. Ålesund er godt egnet for kollektivtrafikk da byen har en langstrakt og ganske smal bebyggelse som strekker seg fra Hessa og inn i Spjelkavik-området. Dermed kan det etableres en markert hovedakse for kollektivtrafikken gjennom hele byen.

Eriksen viser til de kollektivsatsingene vi ser i langt større byer som Oslo og Bergen. Ut fra de erfaringene mener han at en ikke kan si ja til ny firefelts motorveg, og samtidig ha ambisjoner om øke bruken av kollektivtrafikken.

Men det er nettopp det både Oslo og Bergen har gjort. Når bomringen ble etablert rundt Oslo ble bompengene de første 20 årene utelukkende brukt til massiv utbygging av nye motorveger og tunneler for å lede trafikken rundt selve bysentrum. Først de siste drøye 10 årene er penger fra bomringen brukt til å bygge ut kollektivtilbudet.

Det som skiller bomringen rundt Ålesund fra bomringene rundt Oslo og Bergen er at en allerede fra første dag henter penger fra bilistene for å styrke kollektivtilbudet.

Gitt de trafikkproblemene som er i Ålesund-området i dag, hadde det vært helt umulig å få vedtatt en bomring dersom alle inntektene utelukkende skulle gå til å bedre kollektivtilbudet.

Bypakken vil ikke alene løse alle utfordringen som ligger foran oss for at en skal få på plass moderne og effektive kollektivløsninger. Men slik pakken nå foreligger tror vi en vil se en gradvis økning i kollektivbruken. Reduserte muligheter for gateparkering og høyere priser på parkering, vil kunne være med å forsterke denne utviklingen.

I sum vil dette kunne gi et løft for Ålesund sentrum.

Samtidig vil ny Lerstadveg gi bedre framkommelighet for bilistene, og i større grad enn i dag beskytte et stort boligområde mot støy og luftforurensing.

Noen ganger kan ja takk begge deler i sum gi en god løsning.