Et ekspertutvalg foreslår store omlegginger av inntektssystemet for fylkeskommunene. Utslagene er dramatiske for Møre og Romsdal.

Forslaget innebærer at fylket taper nær 200 millioner kroner i årlige inntekter.

Skulle dette bli vedtatt vil det bety dramatiske kutt i tilbudet i de videregående skolene, samtidig med at en kan se langt etter ambisjonene om å få fylkesvegene opp på den standarden de bør ha.

Ekspertutvalget ble nedsatt for å lage en ny modell for å finansiere fylkene etter oppdelingen av Viken og Troms og Finnmark. De leverte sin rapport til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Modellen de legger fram for de 15 fylkene landet vil være delt inn ifra 2024, betyr en massiv omfordeling av penger fra kystfylkene til Akershus, Oslo, Østfold, Innlandet og Finnmark.

Disse fem fylkene får økte overføringer i hundremillionersklassen, mens Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms får store kutt.

Møre og Romsdal risikerer kutt i sine inntekter tilsvarende 707 kroner per innbygger i fylket.

Til sammenligning foreslår utvalget at Akershus får økt sine inntekter med 573 kroner per innbygger.

I sum utgjør dette en økning i overføringene til Akershus på 360 millioner kroner i året, mens Møre og Romsdal vil få et kutt i overføringene på 187 millioner kroner.

Rapporten fra ekspertutvalget skal nå ut på høring fram til mars neste år.

Det er åpenbart at Møre og Romsdal fylkeskommune her må legge fram en tydelig og godt begrunna protest mot en slik omlegging.

Det er grunn til å minne om at den sittende regjeringen gikk til valg på å mindre sentralisering og det kjente slagordet om å «Ta hele Norge i bruk».

Det gjør at vi har vanskelig for å begripe at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan stille seg bak en omlegging av inntektssystemet som så til de grader vil favorisere det sentrale Østlandet.

Men sikker kan vi ikke være.

«Vi må sørge for at inntektssystemet er tilpasset den nye fylkesinndelingen vi får fra 2024. Dagens inntektssystem er utformet med tanke på den fylkesinndelingen som ble innført i 2020» var kommentaren fra kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus, da han mottok utredningen fra ekspertutvalget.

Mørebenken på Stortinget bør her gjøre felles sak med Nordland, Troms, Vestland og Rogaland. Slik kan en legge politiske tyngde bak kravet om at denne modellen til å fordele inntektene mellom fylkene ikke er akseptabel.

Det forslaget som nå ligger på bordet framstår som et ran av kystfylkene til fordel for Østlandet og Innlandet.

Det er fullstendig uakseptabelt.