Psykisk sjukdom er i økende grad en av årsakene til at folk blir sjukmeldt. Samtidig har vi lange ventelister for behandling. Det er et mønster som må brytes.

Det har vært en uttalt politiske målsetting i mange år å styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern. Men ferske tall viser at vi har langt igjen.

Statistikk fra NAV viser at mer en 95 000 personer i tredje kvartal i år ble sjukmeldt som følge av psykiske lidelser.

Tall fra NAV Møre og Romsdal viser at sjukefravær på grunn av psykiske lidelser i samme periode utgjorde 21 prosent av det samla sjukefraværet i fylket. Etter muskel- og skjelettlidelser er psykisk sjukdom den viktigste årsaken til at folk blir sjukmeldt.

Det skjer samtidig med at ventetiden for å få behandling for psykiske lidelser fortsatt er lange.

Foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening i Helse Møre og Romsdal, Siri Næs, kommer i et debattinnlegg i Dagens Medisin med skarp kritikk av hvordan psykisk helse blir prioritert av helseforetaket.

Hun hevder Helse Møre og Romsdal ikke følger opp styringssignalene om å prioritere psykisk helsevern når vanskelige interne prioriteringer skal gjennomføres.

Også Riksrevisjonene har vært kritisk til prioriteringene i helseforetakene. I en rapport påpeker de at hvilken helsehjelp den enkelte får innen psykiatrien blant annet er avhenger av hvor du bor.

Lang ventetid og ulik tilgang til helsehjelp er alvorlig for personer som allerede er i en sårbar situasjon, skriver Riksrevisjonen.

Sammenholder en tallene fra NAV og kritikken fra Riksrevisjonen får vi et ganske godt bilde på hvordan ting henger sammen.

På den ene siden ser vi klare politiske signaler om at psykisk helsevern skal prioriteres. Det til tross så er ventelistene for å få hjelp innen spesialisthelsetjenestene fortsatt altfor lange. I andre enden ser vi at psykisk sjukdom utgjør en stor andel av sjukefraværet.

Her hviler det et ansvar på sentrale myndigheter for å sørge for at ambisjonene om satsing på psykisk helse blir fulgt opp med nødvendige bevilgninger. Men det hviler også et stort ansvar på helseforetakene som må følge det opp i det som ofte er krevende prioriteringer.

Å få ned ventelister og bedre tilbudet innen psykisk helse er først og fremst viktig for dem som er sjuke.

Men tallene fra NAV viser at det også er god samfunnsøkonomi å øke satsingen all den tid en så stor andel av sjukemeldingene er knyttet opp mot folks psykiske helse.