Regjeringen legger nå på bordet en ambisjon om en massiv havvind-utbygging. Utbyggingen skal foregå fram mot 2040 og skal gi en produksjon på 30 gigawatt.

Med dagens teknologi betyr det at det trengs 1500 havvindturbiner.

Men det er grunn til å merke seg at det er en politisk ambisjon, ingen konkret plan for utbygging. Fram til dit er det ennå et langt stykke.

En utbygging i det omfanget som nå blir skissert vil kreve store areal i Nordsjøen og Norskehavet. Det igjen fordrer omfattende utredninger om hvilket konsekvenser dette får for fiskeriene og fugle- og dyrelivet i de områdene som blir bygget ut.

Her ligger det mange mulig konflikter som må løses før en kan gi tillatelse til utbygging.

Regjeringen skriver i meldingen at det er en forutsetning for utbygging at betydelige deler av strømproduksjonen blir solgt til andre land. Ambisjonen er at produksjon av kraft fra havvind skal bli en ny norske eksportvare.

Uten at det framstår som helt klart kan det synes som om Senterpartiet har gitt opp kampen mot de såkalte hybridkablene, altså at strømmen fra havvind både kan sendes til Norge og til det europeiske markedet. Det gjør det enklere for regjeringen å få omgjort disse ambisjonene til konkrete utbyggingsplaner.

Kabler til Europa blir sett på som helt avgjørende for å gjøre havvind lønnsomt. Men finansiering av havvind er fortsatt en floke som må løses. I dag er det ikke lønnsomt.

Hybridkabler er ingen trylleformel som gjør at markedet ordner resten. Fortsatt må staten inn med betydelige subsidier i en startfase. Hvordan det skal skje har regjeringen foreløpig ingen svar på.

1500 vindturbiner til havs og en produksjon opp mot 30 gigawatt (GW) kan høres voldsomt ut. Det er det ikke om vi sammenligner oss med våre naboland.

Storbritannia har allerede bygget ut 10 GW og har planer om ytterligere 40 GW fram til 2030. Sverige utreder nå bygging av 26 GW innen åtte år. Også Tyskland, Danmark og Nederland ligger godt foran oss i løypa når det gjelder utbygging av havvind.

Det er derfor på høy tid at vi også kommer i gang. De ambisjonene regjeringen nå legger på bordet krever en effektiv oppfølging om vi ikke skal bli hengende etter i satsingen på ny fornybar energi.

Havvind ser ut til være en helt avgjørende faktor for at Europa skal lykkes med den omstilling av kraftproduksjonen som er nødvendig for å nå klimamålene.

Men den tilgangen vi har på havområder med mye vind gjør at vi ikke kan la de mulighetene som ligger i dette gå fra oss.

Men det er ingen grunn til å ha forhåpninger om at havvind vil bidra til billig strøm til norske forbrukere. Priser som en har sett i Sør-Norge denne vinteren kan vi ikke fortsette med.

Men vi må etter alt å dømme innstille oss på at fornybar energi i framtida ikke blir så billig som vi er blitt vant til.