Byråkratene på fylkeshuset har ikke formelt gjort noe feil når de leverte en uttalelse til NVE om vindkraft i havområdene utenfor Møre og Romsdal. Men det er svak dømmekraft å ikke se at denne saken burde vært sendt til politisk behandling.

Nå havner den på politikernes bord etter at uttalelsen ble lagt fram som orienteringssak på kultur-, næring og folkehelseutvalgets møte tirsdag denne uka. Da kom reaksjonene fra politikerne.

Vindkraft både på land og til havs har blitt stadig mer kontroversielt de siste årene. Striden rundt vindkraftverket på Haramsøya illustrerer det.

Til havs er det først og fremst mulige konflikter opp mot fiskeriene som er det mest betente spørsmålet. Men olje og gassindustrien, areal for mulig framtidig mineralutvinning, hensynet til fuglelivet og forholdet til farleder og skipstrafikken, er områder som det kan oppstå motstridene interesser som det må tas hensyn til.

Derfor må alt dette utredes grundig før en kan gå i gang å utdele områder for vindkraftutbygging.

Og det er nettopp en slik utredning en nå skal i gang med. Og det var her at Møre og Romsdal fylke ble bedt om å komme med innspill i forhold til havområdene utenfor vår region.

I uttalelsen fra fylkesadministrasjonen heter det til at hele havområdet utenfor kysten av Møre og Romsdal, dersom en ser bort fra skipstrafikken, gyteområder for fisk og lignende, er mulig areal for vindkraft.

Det er på mange måter som å sende inn en bekreftelse til NVE om at det blåser utenfor kysten av fylket, og at det derfor kan settes opp vindturbiner.

Forholdet til fiskeriene, naturhensyn og hensynet til skipstrafikken er forhold en ikke kan se bort fra. En diskusjon om hvilke vindkraftpotensiale som faktisk finnes i havområdene utenfor vårt område blir først relevant etter at disse hensynene er ivaretatt.

En politisk behandling av denne uttalelsen bør derfor peke tydelig på de mulige konfliktene som kan oppstå i forhold til fiskeriinteressene, fugleliv og skipstrafikken dersom en åpner dette havområdet for vindkraft.

Dagens situasjon for strømmarkedet i Sør-Norge viser med all tydelighet at det er behov for at vi raskt klarer øke produksjonen av fornybar energi. Havvind er det minst kontroversielle målt mot nye kraftutbygginger på land, det være seg vindkraft eller vannkraft.

Derfor bør fylkespolitikerne i utgangspunktet være positive til utbygging av havvind i områdene utenfor vår del av kysten, men samtidig sette noen klare grenser for hvor omfattende det kan bli.