Både Mattilsynet og Ålesund kommune er bekymra for at firefelts motorveg langs Brusdalsvatnet kan forureine drikkevasskjelda til over 60.000 menneske i framtida. Den bekymringa er det all grunn til å ta på alvor.

Statens vegvesen er i gang med å planlegge ny E39 frå Breivika til Digernes. Strekninga skal i hovudsak følge dagens trasé. Trafikkmengda tilseier at det er behov for firefelts motorveg, men det blir også jobba med alternative løysingar. Problemet er at motorvegen går langs nedbørsfeltet til drikkevasskjelda, og den har låg utskifting av vatn. Som Sunnmørsposten har skrive, viser nye undersøkingar auke i tungmetall i drikkevasskjelda i Brusdalsvatnet. Prøvene viser aukande nivå av bly og kobber ved råvassinntaket. Konsentrasjonen av tungmetall er generelt høgare i nedslagsfeltet på nordsida av vatnet, samanlikna med prøvene tatt på sørsida. Dette kan tyde på at forureininga kjem frå E39 og Brusdalsvegen.

Det er viktig å understreke at vatnet frå Brusdalsvatnet i dag er heilt trygt å drikke. Poenget er å sikre at det er like trygt i framtida. Derfor er det avgjerande å finne ut kva slags konsekvensar forureining, vegstøv og mikroplast frå bildekk kan ha for drikkevatnet på lengre sikt.

Statens vegvesen legg vekt på at den planlagde motorvegen vil få ei betre løysing enn dagens veg. Det er planlagt dreneringsgrøft på 11–12 kilometer langs vegen, der overflatevatnet skal bli fanga opp og reinsa. Om dette er bra nok, veit vi for lite om. Planen til Statens vegvesen er å gjennomføre miljøundersøkingar fram til desember 2023, og deretter konkludere. Vi er einige med Ålesund kommune i at dette er for knapp tidsfrist. Her må vi vere føre var, og ta den tida som trengst for å få sikre svar. Grundige undersøkingar er heilt nødvendige.

Dersom motorvegen blir bygd, og det blir opphoping av miljøgifter i drikkevatnet, er det for seint å angre. Brusdalsvatnet er både drikkevasskjelde og reservevasskjelde for folk i Ålesund, Sula og Giske, og det er livsviktig at kjelda blir forvalta på beste måte.

Dei folkevalde i Ålesund vedtok for fleire år sidan ein hovudplan for vassforsyning som slo fast at det skal jobbast for at E39, på lang sikt, skal leggast utanfor nedslagsfeltet til Brusdalsvatnet. Den planen bør hentast fram igjen, for å undersøke kva som kan vere alternativa. Den nye motorvegen skal etter planen byggast i perioden mellom 2028 og 2033.

Vi kan klare oss utan mangt her i livet, men ikkje utan reint drikkevatn. Derfor er det avgjerande at omsynet til trygt og reint drikkevatn har førsteprioritet når planar skal utformast.