Etter årelang debatt og utallige runder med utredninger er alvorets time kommet. Innkrevingen av bompenger til bypakken i Ålesund starter om om fire dager.

Fortsatt er det et stort engasjement blant innbyggerne.

Det er verken uventet eller urimelig. Bompengene vil gi et innhogg i privatøkonomien til svært mange. Utfordringen nå blir å synliggjøre hva hver enkelt og byen får igjen for det.

Bypakken i Ålesund er ett av de største samferdselsprosjektene i byen noen gang, finansiert av staten, fylket, kommunen og bompenger. Dette skal skaffe bedre veger, økt trafikksikkerhet, et løft i kollektivtilbudet og bedre tilrettelegging for gående og syklende.

Det aller største prosjektet i pakken er ny innfartsveg mellom Lerstad og Breivika med en totalkostnad på rundt 1,8 milliarder.

Bompengeandelen i pakken er på ca. 70 prosent av de totale kostnadene.

Målet er at trafikkveksten i årene framover skal komme på kollektivreiser, sykkel og gange. Dette skal både bidra til å gjøre Ålesund til en mer attraktiv by og være et bidrag i det grønne skiftet ved å gi reduserte utslipp.

Mange ser nødvendigheten av dette.

Likevel skal man lete lenge for å finne noen som selv betaler bompenger med stor begeistring. Til tross for en viss grad av økt aksept — eller eventuelt resignasjon, ulmer det fortsatt i bompengemotstanden.

Det skyldes både en generell motstand mot bompenger og en følelse av at byrdene ikke er rettferdig fordelt.

Full rettferdighet er det nok umulig å yte. Å styrke samferdselsløsningene i byen med statlige midler, uten bompenger er heller ikke mulig. Det har bystyreflertallet i byen prøvd før. Resultatet var full stillstand.

Likevel må motstanden og misnøyen bli tatt på alvor.

Folk vil vite hva de får igjen for det de betaler for. Det gjelder uansett om de er innbitte motstandere av bompenger eller har akseptert dem som et nødvendig onde.

Bompenger skal aldri være en generell form for skattlegging der godene er vanskelige å få øye på. Skal bypakken ha legitimitet blant befolkningen i byen og regionen må det raskt være tydelig at folk får valuta for pengene.

Byggingen av ny innfartsveg er alt i gang.

I Bergen er tallet på kollektivreiser doblet de siste ti årene. Det har ikke kommet av seg sjøl. I bypakken til Ålesund ligger det ingen bybane, men en rekke investeringer i kollektivknutepunkt.

Disse må på plass uten forsinkelser. De reisendes opplevelse av forbedring må være stor, slik at effekten av tiltakene blir tydelig.