Nivået på klimagasser i atmosfæren fortsette å øke. En global pandemi til tross, ifølge en ny rapport fra Verdens meteorologiske organisasjon, var konsentrasjonen av klimagasser rekordhøye i 2020. Senere denne uka møtes en rekke verdensledere til klimatoppmøte i Glasgow.

Utfordringene de står overfor bare vokser. En lang rekke land opplever nå kraftige økonomiske tilbakeslag som følge av pandemien. Det gjør det ikke enklere å inngå forpliktende avtaler om klimakutt som både kan være upopulære og dyre.

Rapporten fra Verdens meteorologiske organisasjon inneholder et dystert budskap. Utslippene gikk ned med 5,6 prosent i fjor som følge av mindre økonomisk aktivitet på grunn av koronapandemien. Men det hadde ingen merkbar effekt på konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Det hadde heller ingen merkbar effekt på hvor raskt konsentrasjonen av drivhusgasser øker.

Så lenge mengden drivhusgasser øker, vil den globale temperaturen fortsette å øke. I tillegg har karbondioksid lang levetid i atmosfæren, noen som gjør at selv om vi klarer å kutte utslippene, vil store konsentrasjonene av denne gassen forbli i atmosfæren i mange tiår framover, påpekes det i rapporten.

De mener mulighetene til å nå Paris-avtalens mål om at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 1,5 grader blir stadig mindre. Resultatet av det er flere hetebølger, mer kraftig nedbør og smelting av isbreer.

Nå er det ikke slik at en enkeltstående rapport er det som utgjør kunnskapsgrunnlaget for klimaforhandlingene. Men den nye rapporten fra verdens ledende meteorologer føyer seg inn i rekken av vitenskapelige utredninger som dokumenterer hvilke problemer vi er i ferd med å pådra oss, dersom vi ikke evner sette i verk tiltak som virkelig monner.

Den nye Ap-Sp regjeringen har verbalt uttrykt store klimaambisjoner. De har ennå ikke hatt tid til å vise hva de muntlige løftene betyr av praktisk politikk. Høyere pris på utslipp, karbonfangst og lagring, mer produksjon av hydrogen og økt satsing på fornybar kraft, er noen av ambisjonene nedfelt i Hurdalsplattformen.

For også vi sliter med å nå målene. I budsjettet som nylig ble framlagt kom det fram at det var gjort en regnefeil i forhold til utslippet fra skipsfarten. Utslippet er betydelig større enn det en tidligere har lagt til grunn.

Det gjør at nyutnevnt klimaminister Espen Barth Eide må få med seg både regjeringskollegene i Senterpartiet og et flertall på Stortinget, på klimatiltak som neppe bare er populære. Det er helt nødvendig, dersom vi skal nå målet om 55 prosent utslippsreduksjon de neste åtte årene.

Men dersom ikke vi, ofte omtalt som verdens rikeste land, klarer nå våre egne klimamål, hvem skal da klare det?