Kommunene i Møre og Romsdal krever å få beskjed minst 24 timer før en hjelpetrengende pasient skal skrives ut fra sjukehus. Det er et krav vi har stor forståelse for. Det kan være mange ting som må ordnes for å kunne ta imot pasienten på en god måte, som plass på sjukehjem eller bemanning i hjemmesjukepleien. Det finnes historier i norske aviser om pasienter som er blitt sendt hjem til tomt hus, eller blitt forsømt av det offentlige på andre måter, og det er ikke hyggelig lesing.

Alle kommunene i fylket står bak brevet hvor de beskylder Helse Møre og Romsdal for å ha brutt avtalen om utskrivingsklare pasienter, og de vurderer å bryte samarbeidsavtalen med helseforetaket.

Kommunene vil ikke betale gebyr til sjukehuset for første dag etter utskriving, hvis de ikke har fått beskjed om at pasienten skal ut, minst ett døgn før utskriving. De mener 24 timer er minimum for å få på plass forsvarlig helsehjelp.

Kommunene inviterer både styreleder og administrere direktør i Helse Møre og Romsdal til møte i Ålesund 17. august for å finne en løsning. Når både kommune og helseforetak har pasientsikkerhet som sin viktigste prioritet, bør det være mulig å komme fram til felles forståelse av hvordan reglene skal praktiseres. Godt samarbeid mellom sjukehus og kommunehelsetjeneste er avgjørende for et godt tilbud.

Det er også hensynet til pasienters sikkerhet som er årsaken til at sykepleierforbundet har sendt bekymringsmelding til statsforvalteren om ferieturnusen i deler av hjemmetjenesten i Ålesund i sommer. Hovedtillitsvalgte for sjukepleierne i Ålesund skriver at det i mange år har vært vanskelig å få turnusen til å gå opp om sommeren, men i år er det blitt kritisk.

Flere sjukepleiere har enten sagt opp eller blitt sjukemeldte, fordi arbeidspresset er blitt for stort. De tillitsvalgte mener det ikke er forsvarlig å fylle hullene i turnusen med personell uten sjukepleiekompetanse, og viser til at disse både vil få ansvar for medisinering og håndtering av smertepumper og annet nødvendig medisinsk utstyr. De frykter at dette vil gå utover pasientsikkerheten.

Pasienter som ikke er i stand til å kjempe for sine egne rettigheter, er avhengig av at andre roper varsku på deres vegne. Dette gjelder særlig eldre som er pleietrengende. Sjukepleiere og annet helsepersonell i den kommunale helsetjenesten gjør en særdeles viktig samfunnsinnsats, og bør lyttes til.