Mange, kanskje særlig eldre, har også opplevd en forkynnelse der omvendelse stod sentralt.

Og det handler i vår tradisjon ofte om å omvende seg fra verden, fra denne jammerdalen.

Jeg tror det er viktig å omvende seg, ikke fra verden, men til verden. For den er skapt av Gud. Og Jesus levde jo her!

Når vi lever her på jorden, er det fordi Gud vil det. Og da skal vi, med den forstand Gud selv og ingen annen har gitt oss, leve det gode liv. Men for mange er det vanskelig å leve i denne verden.

Det er i 2022 heldigvis et fåtall sørlendinger som er opptatt av Guds klare ord og rettroenhet. Men noen er det. For i den kirkelige debatt står bibelsynet sentralt. Noen kristne leser de hellige skrifter som Guds klare ord. Alt – eller i hvert fall det meste – gjelder for oss som lever i dag. Men mange av oss er lært opp til å lese Bibelen på en annen måte. Det er noe som er sentralt, annet er mer sekundært som ikke gjelder for oss men for dem det ble skrevet til for snart 2000 år siden.

De konservative som bygger sin teologi på Bibelen og bekjennelsens grunn hevder at den rette læren alltid må bygge på bibeltroskap og vern om den kristne tradisjon. Det er jeg helt enig i, men problemene oppstår når de konservative reagerer på at andre leser og tolker Bibelen annerledes enn dem selv. Tidene forandrer seg.

Og også Bibelens klare ord blir mindre klare i møtet med en ny virkelighet. Derfor er det positivt at flere teologer nå ønsker å bruke pronomenet hen i omtalen av Gud. Gledelig er det også at stadig flere skeive føler seg inkludert i kirken. Det var på høy tid at de fikk en offentlig beklagelse fra kirkens preses!

Jeg har ingen problemer med at medkristne har andre teologiske synspunkt enn det jeg har. Jeg er også i denne sammenhengen glad for mangfoldet. Men det vil dessverre alltid være noen såkalte rettroende som ikke makter å leve med spenninger og uenighet og ikke er i stand til å respektere kristne som ikke tenker som dem.

Derfor må vi ha en åpen dialog om hvordan vi i framtida kan leve sammen med ulike syn. Men domsforkynnelse om evig pine hører ikke hjemme i folkekirken!