Paul Andreas Hofseth har et tilsvar til min kommentar til hans «Mest mulig veg for pengene?». Han mener stamveger skal bygges så korte, raske, flate og kostnadseffektive som mulig, og skal ikke ledes gjennom sentrale bydeler eller bygder. Her er det Hofseth sporer av. Faktum er at også for de største stamvegene er det lokaltrafikken som dominerer på de fleste ulike delstrekningene. Da bygger man ikke vegen utenom dit flertallet faktisk skal.

Man bygger veger først og fremst ut fra demografi, ikke topografi. Hofseth ignorerer konsekvent de viktigste spørsmålene – hvem bygges vegene for, og hvor skal trafikantene? Disse spørsmålene er i særdeleshet relevante for store stamveger. Hvorfor lede vegen utfor sentrale bydeler og bygder når gjennomgangstrafikken bare utgjør et lite mindretall?

Hofseth argumenterer mot Møreaksen, og sier bo- og arbeidsmarked ikke er relevant for Molde–Ålesund når reisetiden er for drøy og kostnadene store. Han nevner ikke hva alternativene koster. Og i likhet med Frank Sve nevner Hofseth heller ikke Kystdirektoratets krav om seilingshøyde på 75 m og bredde på 400 m, som gjør hans foretrukne indre trasé Romsdalsaksen totalt urealistisk. Noe også Nye Veier AS har konkludert med.

Oppsummert er Møreaksen det beste alternativet, fordi:

  • Møreaksen gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.

  • Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund. Det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen.

  • Møreaksen gir under 45 minutter reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.

  • Møreaksen gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fylkeskommunens fastlandsforbindelse til Gossen tas med. Denne fastlandsforbindelsen lar seg realisere nettopp på grunn av Møreaksen.

Hofseth mener at fastlandsforbindelsen for Otrøya og Gossen ikke skal bestemme traséen for ferjefri E39 i Møre og Romsdal. Men det gjør den heller ikke! Den raskeste traséen går faktisk via Otrøya. Fastlandsforbindelsene blir dermed bare en hyggelig kostnadsbesparende ekstrabonus. Om man legger ferjefri E39 utenom vil ekstrakostnaden til disse fastlandsforbindelsene falle på Møre og Romsdal fylkeskommune. Det gir mindre penger til veg i vårt fylke i mange tiår framover.

Om Hofseth faktisk ønsker mest mulig veg for pengene bør han velge Møreaksen – den slår to fluer i én smekk – raskest veg for flertallet, og samtidig fastlandsforbindelse til to store øysamfunn i Romsdal. Fortsatt nevner ikke Hofseth hvem som må betale regningene for disse fastlandsforbindelsene om man sier nei til Møreaksen.

Over 62 % av velgerne i fylket stemte ved stortingsvalget på de partiene som ga valgkampløfter til Møreaksen. Lokalpolitikerne i Ålesund, Molde, Aukra og Vestnes har nylig gitt klarsignal for Møreaksen. Det samme har fylkespolitikerne. I et demokrati er det flertallet som bestemmer.