Fleirtalet i samferdselsutvalet vedtok 3. mai at det skulle vere gratis å ta buss i to månadar i gamle Ålesund, Sula, Giske og frå Digerneset til Ålesund når bompengeperioden startar 22. august. Dette er eit godt tiltak for å sjå effekten av om fleire vel å bruke kollektivtrafikk, og for Ålesund Arbeiderparti er dette eit prioritert område.

I Fylkesdirektøren si innstilling bad ein om det blir innført ein kampanjebillett på 40 prosent på enkeltbillettar. I samferdselsutvalet kom Høgre og Frp med eit forslag på 50 prosent. Kva er det som skil deira forslag frå fleirtalskonstellasjonen sitt forslag?

For det første må alle betale meir med Høgre og Frp sitt forslag, og for det andre ser det ut til at Høgre og Frp ikkje har fått med seg at Ålesund ikkje berre består av gamle Ålesund. For innbyggjarane i Skodje, Ørskog, Sandøy og Haram vil deira forslag bety at dei ikkje får nokon form for prisavslag for å kome seg til byen og viktige funksjonar i eigen kommune.

Ved å ha gratis buss frå Digerneset kan ein velje om ein vil betale frå desse bygdene til Digerneset eller parkere på Digerneset. Då blir ikkje dei «straffa» med å køyre gjennom bomringen, mens innbyggjarane i Sula og Giske får gratis buss gjennom bomringen. Har Høgre og Frp tenkt på det?

Hadde Høgre og Frp fått gjennom sitt forslag hadde det vore store skilnadar mellom Ålesunds innbyggjarar og Giske og Sula. Det er om lag like langt frå Roald til Moa som frå Sjøholt til Moa, men prismessig vil det koste 30 kroner frå Roald og 84 kroner frå Sjøholt. Frå Langevåg til Ålesund sentrum vil det koste 30 kroner og frå Skodje 72 kroner. Slike skilnadar vil det også vere frå Vatneeidet.

Kva skjer så når gratisperioden er over? Då vil ein gå tilbake til dagens takstsystem som er frå tida før kommunesamanslåinga. For å få fleire til å nytte seg av kollektivtrafikken i Ålesund fekk gamle Ålesund, Sula og Giske eit eige takstsystem som favoriserer desse områda.

Med innføringa av bypakken, større satsing på kollektivtrafikk og miljøretta tiltak, kan ein ikkje gløyme bygdesentera Skodje, Valle, Sjøholt og Vatneeidet. Det er urimeleg at desse områda skal betale meir for å kome seg til Moa og Ålesund sentrum med same reiseavstand.

Ålesund Arbeiderparti vil framover arbeide aktivt for å jamne ut desse økonomiske skilnadane. Vi vil få fleire til å reise kollektivt og dermed redusere biltrafikken og luftforureininga. Skal vi klare å oppnå dette må områda utanfor bomringen vere med.

Ifølgje fylkesstatistikken for 2019 var det 1737 personar som dagleg pendla mellom Ålesund og Skodje og Ørskog. Legg ein til Vatne-Tennfjord området vil ein mest sannsynleg kome på same nivå som Giske (2161 personar) I tillegg er det mange som nyttar seg av fritids- og kulturtilbod i Ålesund. Kor mykje vil ikkje vi spare miljøet dersom vi får fleire av desse til å reise kollektivt gjennom Brusdalen og inn og ut av Ålesund?