I vårt fylke er Møreaksen den valgte traséen for fergefri E39. Den gir raskest reisetid for flertallet – kun 25 % av dem som krysser Romsdalsfjorden krysser også Gjemnessundbrua. Gjennomgangstrafikken utgjør bare et lite mindretall, lokaltrafikken dominerer. Det er Møreaksen som er den korteste traséen for flertallet, noe Finnøy mener er en omvei.

Ved siste stortingsvalg var det et soleklart flertall på over 62 % av velgerne i vårt fylke som stemte på partiene med valgkampløfter om å kjempe for Møreaksen. Motstanderne av Møreaksen hevder at Møreaksen blir en enorm4-felts motorvei. Faktum er at det bare er fjordkryssingen som blir 4-felt, av hensyn til trafikksikkerheten.

Luftslottet Romsdalsaksen vil med sine flytebroer aldri kunne tilfredsstille Kystdirektoratets krav til seilingshøyde på 75 m og bredde 400 m.

Ei heller komme unna Riksantikvarens innsigelser angående Veøy. Denne traséen er urealistisk, noe også Nye Veier AS har konkludert med. Romsdalsaksen er en omvei for flertallet av de reisende, den er eksempelvis 14 min lenger mellom Ålesund og Molde enn Møreaksen.

Den raskeste traséen går via Otrøya, og gir dermed fastlandsforbindelse til Otrøya og Aukra. Uten Møreaksen vil Møre og Romsdal fylkeskommune måtte ta disse ekstraregningene. Det gir mindre veg i vårt fylke i mange tiår framover. Møreaksen gir mest veg for pengene.

Møreaksen er også mest miljøvennlig og bærekraftig. Statens vegvesen har som mål å halvere utslippene, de skal ned både for utbygging, drift og vedlikehold. Fastlandssambandet Hordfast vil gi mindre klimautslipp enn el-ferger. Møreaksen erstatter langt flere ferger, og det er derfor rimelig å anta at det samme vil gjelde for den.

Nye analyser viser at Nordøyvegen vil være mer lønnsom enn fergedrift. Siden Møreaksen har et langt større trafikkgrunnlag er det grunn for å anta at det samme gjelder her.

Møreaksen leder ikke trafikken gjennom Molde, den går i tunnel bak byen. Traséen videre østover er den samme som med fortsatt ferge. Løsningen for myke trafikanter er den samme som for Vigratunnelene, Atlanterhavstunnelen, Freifjordtunnelen og Fannefjordtunnelen. Generelt er trafikksikkerheten større i tunneler enn annen vei, som er et stort pluss for Møreaksen.

De folkevalgte som har satt seg inn i saken er fullt klar over alle disse fakta. Noe Terje Finnøy ikke er. Og de folkevalgte er tydelige: Alle berørte kommuner, fylkestinget i Møre og Romsdal, samt tre forskjellige storting og fire ulike regjeringer – alle har anbefalt Møreaksen prioritert og bygget.