Den egentlige Møreaksen burde være aksen gjennom fylket med kryssing av Halsafjorden, Romsdalsfjorden og Storfjorden. De bør sees i sammenheng, ettersom prosjektene er del av stamvegen E39 fra Trondheim til Kristiansand. Møre og Romsdal utgjør 15-20 prosent av den totale strekningen avhengig av endelige løsninger.

Det overordnede formålet med gigantprosjektet er en tilnærmet halvering av reisetiden når en eller flere fjorder skal krysses. Strekninger som Trondheim - Ålesund, Kristiansund - Bergen eller Stavanger - Molde er tre eksempler blant utallige. Formålet kan være nyttelast, kollektivreise, ferietur eller andre private reiser. Når reisen er lang blir utslagene i reisetid store avhengig av de ulike trasévalgene.

Ferjene er den store tidstyven, og derfor har kryssingene av de fjordene fått stor oppmerksomhet. Ekstreme forventede beløp har gjentatte ganger vist seg for små. I stedet for å legge inn reserver, barberes tallene taktisk for å gjøre prosjektene salgbare. Økonomien må komme foran taktikkeri.

Nylig presenterte Statens vegvesen et overslag for Hafast og tilhørende delstrekninger mellom Volda og Digernes, og 60 milliard ble antydet. Med Møreaksen og tilhørende delstrekninger fra Ørskogfjellet til Hjelset, samt kryssingen av Halsafjorden og diverse tilpasninger blant annet ved Batnfjorden, vil den totale kostnaden for stamvegen gjennom fylket trolig passere 100 mrd.

Kan kostnadene kuttes? Ja, definitivt. Erstattes Møreaksen og Hafast med Romsdalsaksen og Storfjordsambandet kan kostnadene nærmest halveres, og stamvegen blir fem mil kortere. Stamvegen skal være kortest, raskest, flatest og billigst mulig, og trekkes mot befolkningsrike områder - ikke ledes gjennom. Slik er ikke løsningene Møreaksen og Hafast er del av.

Bo- og arbeidsmarkedet er kronargument for Møreaksen. Sett fra Ålesund er Borgundfjordtunnelen langt viktigere, for pendlingen til Sula er 10 ganger større enn til Molde. Pendlingen mellom Kristiansund og Molde tok ikke av etter fastlandsforbindelsen for Kristiansund. Slik blir det også for Ålesund - Molde grunnet reisetid og reisekostnader.

Det er tallrike aktuelle samferdselsprosjekt i fylket, og vedlikeholdet på eksisterende har store etterslep. 60 milliarder kroner for Hafast må bli til 60 milliarder for de tre kryssingene i fylket. Sparte kroner for ferjefri E39 gir håp for andre prosjekt innen samferdsel og andre viktige områder med udekte behov som helse og skole - for egentlig har vi ei felles lommebok.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!