E39 er den europaveien som har desidert flest ferjestrekninger. Prosjektet Fergefri E39 Kristiansand – Trondheim ble lansert for å eliminere de fleste av disse, og formålet er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen, slik samferdselsminister Kleppa (Sp) uttrykte det i 2010. At kysten er spesifikt utpekt er ingen tilfeldighet, det er her de fleste på Vestlandet bor og arbeider, noe ethvert demografisk kart vil synliggjøre. Folk flest bor på øyene og langs fjordene, svært få bor inne i landet.

Skal man planlegge samferdsel er det ikke topografiske. men demografiske kart man må ta utgangspunkt i. Ellers kommer man lett i skade for å ignorere det viktigste – de reisende. Den billigste og korteste stamveien er den som går dit de reisende skal, ikke i store omveier utenom og som krever bygging av ekstra tilførselsveier. Slikt legger unødig beslag på areal og dyrket mark, medfører lengre reisetider for folk flest og øker kostnadene betraktelig.

På alle store stamveier er det lokaltrafikken som dominerer på de fleste delstrekningene. Så også på E39 og Møreaksen mellom Ålesund og Molde, der bare 25 % av dem som krysser Romsdalsfjorden også krysser Gjemnessundbrua. Da er det meningsløst å bygge nye stamveier i indre for et lite mindretall på gjennomreise.

For folk flest er altså Møreaksen den raskeste traséen, og den erstatter også flest ferjer. Trafikken på de tre ferjestrekningene som forsvinner med E39 Møreaksen er dobbelt så stor som trafikken på E136 Eksportveien gjennom Romsdalen. En indre trasé for fjordkryssingen vil dessuten bli langt dyrere medregnet kostnadene for å erstatte alle disse ferjene og gi Gossen og Otrøya fastlandsforbindelse, den vil medføre lengre reisetid for flertallet, og vil ha et mindre trafikkgrunnlag. Som blir enda mindre når bruen over Langfjorden kommer.

Møreaksen er den traséen som gir størst samfunnsnytte per investert krone, og tunnel under Romsdalsfjorden gir mindre utslipp av CO2 i anleggsfasen enn alternativet med flytebruer. Tunnelen har en levetid på minst 100 år, det utgjør mange generasjoner med ferjer og batteripakker. Med ferjer er veien over Romsdalsfjorden stengt mesteparten av tiden, likevel vil Møreaksen medføre en reduksjon i antall trafikkulykker, selv med en stor økning i trafikken.

I tillegg til å ignorere de reisende vil en indre trasé ignorere det store demokratiske flertallet for Møreaksen, der tre påfølgende storting og fire ulike regjeringer har gått inn for Møreaksen. Det samme har Fylkestinget og alle berørte kommuner. Dette demokratiske flertallet er det velgerne som har besørget. Også trafikantene viser tydelig sin mening, all erfaring bekrefter at når ferjene forsvinner og tunnelen åpner, så eksploderer lokaltrafikken. Nye 100 år med et usikkert rutetilbud på tre ferjestrekninger er avverget.