Dette blir omtrent like ille som å kalle de som stemmer på KRF for gulinger (partifargen). Når Sve har ambisjoner om å sitte på Stortinget, så ville han nok blitt klubbet ned nokså umiddelbart for å bruke et ikkeparlamntarisk uttrykk. Sve har rett nok kommet til sans og samling når han litt ut i innlegget bruker benevnelsen dei raud-grøne partia.

Tomt preik

Når det gjelder formuesskatten så betrakter jeg innholdet som tomt preik uten noe substans. Og det blir ikke mer troverdig av å benytte uttrykket greinalaust om formuesskatten. Å love at formuesskatten skal vekk blir omtrent like troverdig som da FRP lovte at de skulle avvikle alle bomstasjoner i regjering. Fasiten ble en KRAFTIG øking av både antallet bomstasjoner og av bominntektene.

Motstridende virkninger

For å selv bringe substans inn i mitt innlegg så vil jeg vise til utredningsoppdraget gitt av NFD til Frischsenteret i samarbeid med Senter for skatte- og atferdsforskning ved NMBU.I sin oppsummering datert 28.08.20 skriver de om hovedfunnene. De starter med å uttale at eierens formuesskatt kan ha flere og til dels motstridende virkninger på den virksomheten man eier. Et argument som ofte har blitt trukket fram i den norske debatten, er at en del bedriftseiere må trekke ressurser ut av virksomheten for å betale formuesskatten, og at dette virker hemmende på vekst og sysselsetting i bedriften.

Økt sysselsetting

Hovedresultatet i hele analysen er at økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore bedrifter i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den bedriften de eier. Utredningen tolker resultatet slik at det er omplasseringseffekten som dominerer. Høyere formuesskatt gjør det mer lønnsomt for eierne å plassere formuen i bedriften, ettersom dette kan bidra til å redusere formuesskatten. Spesielt vil det være lønnsomt å investere i «humankapital» (ansatte) ettersom denne kapitalen ikke inngår i balansen og dermed ikke fanges opp som skattemessig formue hos eier.

Avslutningsvis så vil jeg anbefale Sve og andre å studere funnene i denne rapporten nøyere. Her måtte jeg begrense meg.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!