Ålesund Senterparti og siste sitjande senterpartigruppe i Haram støttar folket om dei ønskjer ei utskiljing av Haram frå Ålesund. Vi meiner at Haram kan stå på eigne bein, og slik saman med resten av kommunane rundt styrke regionen. Haram vil kunne gje innbyggjarane sine gjennomgåande gode tenester.

Då rapporten som BDO-Norge utarbeidde på bestilling frå kommunen kom, reagerte fleire av SP og AP sine kommunestyrerepresentantar på at han gav eit særs ubalansert bilete av kor levedyktig ei ny Haram kommune vil vere:

«Plan – og bygningsloven setter en rekke krav til kommunalt planarbeid. Ved en utskillelse vil Haram måtte utarbeide en kommuneplan som omfatter både samfunnsdel og arealdel. Det uttrykkes at Haram vil måtte sette av mye tid og ressurser til dette arbeidet.»

Vi vil påpeike at noko det siste Haram gjorde som eigen kommune var å utarbeide ein særs grundig arealplan som ikkje ligg til rullering på årevis. Kvifor nemner ikkje rapporten dette?

Vidare påpeikar BDO-rapporten at dei rekneskapsførte utgiftene knytt til samanslåing av alle fem kommunane er på om lag 69,9 millionar kroner. Rapporten peikar også på at 66,5 millionar av dette vart dekt gjennom samanslåingsstøtte.

Kvifor nemnast berre estimerte utgifter og ikkje estimerte inntekter til deling, i brosjyren som vert delt ut til folk? Er det sannsynleg at kostnadane vert like store for å skilje ut ein kommune som å setje saman fem? Det er i tillegg som kjent kome brev frå kommunal- og distriktsdepartementet om at staten vil dekkje kostnadene til oppløysning. Det er ikkje grunnlag for å seie dette er usikkert, slik som BDO gjorde i kommunestyremøtet.

Habilitet er ein grunnpilar i demokratiet. BDO-rapporten peikar på at habilitet vil vere eit vesentleg problem i eit nytt Haram, utan å grunngje klart kvifor. Kvar ligg faktagrunnlaget bak denne påstanden? Turid Hanken, tidlegare rådmann i Haram, ytra på folkemøtet på Haramsøya at dette ikkje var noko problem i tidlegare Haram som relativt stor kommune.

Det er ei utfordring for barn og unge i Haram at skulane der etter samanslåing har mista opp til 30 prosent av lærarkreftene på to år i Ålesund. Over 30 lærarstillingar er barbert bort berre blant dei som arbeider nærast ungane. Modellen frå Haram der auka lærartettleik inkluderte elevar med ulike vanskar inn i klassene er sett på spel. I skulen sine budsjett vert andre typar stillingar knytt til miljøarbeid sett under press. Kompetansearbeidsplassar står i fare for å bli sentraliserte bort frå Haram. Denne omstillinga er lite vektlagt i rapporten.

Utfordringar er til for å løysast, og det er vår klare oppfatning at haramsfolk tenkjer framover og er uredde

«Harmonisering» av tenester i Ålesund er eit kapittel for seg. I intensjonsavtalen vart det poengtert at nye Ålesund skal ha gode tenester der folk bur, og at nærtenestene i all hovudsak skulle vere der dei var. Når Ålesund skal samanlikne seg med kommunar i same KOSTRA-gruppe er utfordringa i all hovudsak å nettopp kunne stå ved desse ambisjonane. Effektivisering og stordriftsfordelar står i motsetnad til nærleiken til tenestene i ytre kommunedelar. Konsekvensane blir lett strukturendringar og lengre reiseveg for både barn og eldre til tenestetilbod som skule og helsetenester. Dette er ei bekymring for haramsinnbyggjarane som BDO-rapporten ikkje problematiserer.

Rapporten peikar på nærleiken mellom folket og dei politiske prosessane som ein fordel for eit nytt Haram. Det er nettopp i tilliten mellom folket og dei politikarane som skal tene dei, at vi meiner gode tenester blir skapt. Utfordringar er til for å løysast, og det er vår klare oppfatning at haramsfolk tenkjer framover og er uredde. Å skape ein ny kommune er å ta vare på gode løysingar, med ein unik sjanse til å restrukturere tenestene, gjere dei smidige og unngå unødig byråkrati. Investeringa med å få på plass ny skule på Vatneeidet er topprioritert frå vår side. Det er svært etterlengta og urokkeleg!

-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!