Kompetansenivået i skolen synker. Rundt 20 prosent av de som underviser i videregående skole mangler undervisningskompetanse. Et lønnsløft er nødvendig både for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i skolen.

Forskning tilsier at elever lærer best av lærere med solid faglig kompetanse og erfaring. En av fem lærere i videregående skole er ikke kvalifiserte, viser tall fra SSB (2021). Elevene blir dårligere forberedt til videre utdanning og arbeidsliv. De tilegner seg heller ikke kunnskapen de trenger for å oppnå egne mål og ambisjoner. For å imøtekomme framtidas krav til bærekraftig utvikling, kreves godt kvalifiserte samfunnsborgere.

Ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) var fjorårets lønnsvekst for undervisningssektoren på 2,3 prosent. Det var det laveste i hele offentlig sektor. Og med en prisvekst på 3,5 prosent fikk våre medlemmer en reallønnsnedgang på 1,2 prosent. Dette kommer i tillegg til et etterslep for undervisningspersonalet de siste tjue årene.

Tallene fra TBU-rapporten viser at privat sektor i fjor hadde en lønnsutvikling godt over frontfagets ramme. Dette kan skape mistro til frontfagsmodellen. Norsk Lektorlag ønsker et system med kollektive lokale lønnsforhandlinger. Sammen kan de lokale partene bruke lønn på en smart og treffsikker måte for å rekruttere, og ikke minst beholde, høy faglig kompetanse i skolen. Lokalt handlingsrom, lokal råderett og lønn som personalpolitisk virkemiddel, vil bidra til å minske de geografiske forskjellene i andel kompetente lærere.

Vi trenger et betydelig lønnsløft, som sikrer kvalifiserte lærere – til både dagens og framtidas skole.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!