Har Ålesund kommune blitt helt frikoblet det øvrige samfunnet. Lever den i egen boble med stor tro på at innbyggerne er til for kommunens eksistens. Dersom det er slik, er det på tide å vende om. Oppgaven til kommunen er primærforvaltning og tjenesteyting til sine innbyggere. Tygg litt på ordet tjenesteyting. Yte tjenester til folket, selv på middelalderen forstod de det. Så er Ålesund kommune sitt ansvar bevisst?

Den siste saken ut i manglende tjenesteyting til sine innbyggere er forslaget om endrete åpningstider i SFO. Det er et utvalg som vil endre åpningstidene i SFO fra klokken 07.00 til 07.30 om morgenen og endre åpningstidene på ettermiddagen fra kl. 17.00 til kl. 16.30.

Videre er det forslått å ta bort søskenmoderasjon. I Sunnmørsposten søndag 22.01.23 kunne en lese at på årsbasis vil det for enkelte medføre en utgift på kroner 10000. Om det skulle være noen tvil så er arbeidstiden 08-16 nesten ikke eksisterende. Skift og turnusarbeid og nye arbeidstider er mer normalt nå. Når kommunen yter et tilbud, må det være brukervennlig. Samfunnet har endret seg i forhold til tidligere, i dag er begge i en familie som er yrkesaktive. For dem som er single og ikke har familie i nærområdet, så er de også avhengig av det tilbudet som kommunen gir, her legger de opp til manglende tilbud. Det å legge stein til byrden i en allerede komplisert kabal om morgenen og på ettermiddagen bør ikke være kommunens oppgave.

Så var dette med økonomien, ser en på disse ønskede økningene pluss alle de andre økningene som kommunen gjerne vil påføre sine innbyggere vil det bli dyrt. Om det skulle være noen tvil så er det folk i etableringsfasen som benytter seg av SFO-tilbudet. Ytterligere påførte utgifter vil bli en byrde. Såpass stor at noen kan komme til å velge vekk dette tilbudet, men det er kanskje det kommunen vil. Det hjelper lite med gratis kjernetid for enkelte, når de totale utgiftene øker. Her gis et med den ene hånden så tar en det dobbelte med den andre, i god politiker ånd.

Ålesund FrP vil jobbe for at åpningstidene i SFO skal være fleksible og at søskenmoderasjonen blir som de er i dag. Vi spiller på lag med familiene.